Wersja historyczna publikacji, ważna od: 08.04.2022 10:54:14 do: 08.04.2022 10:54:44, opublikowana przez: Piotr Kobiela

Legislacja/Dokumenty

 Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

 

Działanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

"Dokumenty obowiązują dla naborów wniosków ogłoszonych od dnia 22 października 2018 r." 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela     3b) oświadczenie pełnomocnik     3c) oświadczenie reprezentant     3d) oświadczenie współwłaściciela-nieruchomości 4. Biznes Plan uproszczony 5. Formularz umowy o dofinansowanie - 28.01.2021 6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 7. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki 8. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki 9. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych 10. Formularz wniosku o płatność 11. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 12. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 12a) oświadczenie do listy obecności       12b) oświadczenie pełnomocnik - 1.1       12c) oświadczenie reprezentant - 1.1 13. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność Archiwum:
 1. Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) - dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.
 2. Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) - dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 27 sierpnia 2019 r.
 3. Wzór umowy o dofinansowanie- obowiązuje do 27.08.2019 r.
 4. Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od dnia 27.08.2019 r.
"Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r." 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela     3b) oświadczenie pełnomocnik     3c) oświadczenie reprezentant     3d) oświadczenie współwłaściciela-nieruchomości 4. Biznes Plan uproszczony 5. Wzór umowy o dofinansowanie 6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 7. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki 8. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki 9. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych 10. Formularz wniosku o płatność 11. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 12. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 12a) oświadczenie do listy obecności       12b) oświadczenie pełnomocnik - 1       12c) oświadczenie reprezentant - 1 13. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność „Dokumenty aktualne od 6 września 2017 r.” Wzór formularza wniosku o dofinansowanie  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznesplan uproszczony Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność „Dokumenty obowiązujące do 5 września 2017 r.” Wzór formularza wniosku o dofinansowanie  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznesplan uproszczony Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Działanie 4.2: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność - projekty grantowe 

Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 2z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  - wer. 2z Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (Załącznik B.7) Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: a) Oświadczenie granrobiorca - osoba fizyczna b) Oświadczenie pełnomocnik c) Oświadczenie reprezentant Formularz umowy o dofinansowanie - 28.01.2021 r.  Zał. nr 1 do umowy o dofinansowanie Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Klauzule RODO do wniosku o płatność: a) Oświadczenie grantobiorca b) Oświadczenie pełnomocnik c) Oświadczenie reprezentant Archiwum: Formularz umowy o dofinansowanie (obowiązuje od 1.10.2019 r.) - dla wniosków złożonych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 27 sierpnia 2019 r. Wzór umowy o dofinansowanie - od dnia 22.10.2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie - wer. 1z Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie  - wer. 1z    

Działanie 4.3: Działania prowadzone w ramach współpracy

"Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r." 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie-współwłaściciela-nieruchomości-1     3b) oświadczenie małżonek beneficjenta i współwłaściciela-1     3c) oświadczenie pełnomocnik-2     3d) oświadczenie reprezentant-2 4. Formularz wniosku o płatność 5. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 6. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność 7. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 7a) oświadczenie do listy obecności-1     7b) oświadczenie pełnomocnik-3     7c) oświadczenie reprezentant-3 8. Umowa o dofinansowanie na projekty w ramach współpracy 9. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 10. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki 11. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki 12. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych Archiwum: Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy - obowiązuje od dnia 1.10.2019 r. Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Działanie 4.4: Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

Dokumenty ważne w 2019 r.
 1. Formularz wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Klauzula RODO do wniosku o dofinansowanie 3a. Oświadczenie - pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną 3b. Oświadczenie - reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
 4. Wzór umowy o dofinansowanie - 28.01.2021 r.
 5. Załącznik 1 - zestawienie finansowo rzeczowe
 6. Załącznik 2 - harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych
 7. Załącznik 3 - harmonogram wypłaty zaliczki
 8. Załącznik 4 - wniosek o wypłatę zaliczki
 9. Formularz wniosku o płatność 
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 11. Klauzula RODO do wniosku o płatność 12a. Oświadczenie - uczestnika szkolenia/warsztatów 12b. Oświadczenie - pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną 12c. Oświadczenie - reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną
Archiwalne dokumenty ważne w 2018 oraz 2019 roku Dokumenty obowiązujące od dnia 22 czerwca 2018 r. i w 2019 r. 1.Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie: 3a) oświadczenie pełnomocnik-4 3b) oświadczenie_reprezentant-4 4. Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący od dnia 1.10.2019 r. 5. Wzór umowy o dofinansowanie  - 2018 6. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe 7. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych 8. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki 9. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki 10. Formularz wniosku o płatność 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 12. Klauzule RODO do wniosku o płatność: 12a) oświadczenie do listy obecności-2 12b) oświadczenie pełnomocnik-5 12c) oświadczenie reprezentant-5 Wzór formularza umowy o dofinansowanie Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe Załącznik 2 - harmonogram działań Załącznik 3 - harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 - wniosek o wypłatę zaliczki Archiwalne dokumenty ważne w 2017 roku Wzór formularza wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do aneksu Załącznik nr 3 do aneksu Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik 1A do umowy o dofinansowanie Załącznik 1B do umowy o dofinansowanie Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie Wzór formularza wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Wzory sprawozdań z realizacji operacji

Zasady konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

 1. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - nowe​ zasady​ konkurencyjnego​ wyboru​ wykonawców​ w​ ramach​ Programu​ Operacyjnego​ Rybactwo​ i​ Morze​ - obowiązujące​ od​ 1​ października​ 2019 r.
 2. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”- nowa wersja 23.06.2021 stanowiąca doprecyzowanie – doprecyzowane​ zasady​ konkurencyjności
 3. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”- wersja z 15.02.2021 stanowiąca doprecyzowanie – doprecyzowane​ zasady​ konkurencyjności
 4. Przedłużenie okresu zawieszenie sankcjonowania naruszeń wynikających z “Zasad konkurencyjności” do 30.06.2021 – przedłużenie​ braku​ sankcjonowania​ do​ 30​ czerwca 2021 r.
 

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Wiesława Deręg
Data wytworzenia:13.10.2016
Godzina wytworzenia:15:09
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry