Deklaracja dostępności

Samorząd Województwa Opolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aldona Stahlberger, dostepnosc@opolskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 77 444 55 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, do której mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adres: https://www.rpo.gov.pl/.
Osobą do kontaktu w sprawie procedury wnioskowo-skargowej jest: Aldona Stahlberger, tel. 77 444 55 19, e-mail: dostepnosc@opolskie.pl.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2003-03-06.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2022-11-29.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Tel.: +48 77 5416 410
Faks: +48 77 5416 512
E-mail: umwo@opolskie.pl
Strona internetowa: https://bip.opolskie.pl/

Dostępność architektoniczna

Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego są zlokalizowane w następujących obiektach na terenie miasta Opola:

 1. ul. Ostrówek 5-7 – Zarząd Województwa Opolskiego, Punkt Informacyjno-Kancelaryjny Urzędu, Departament Organizacyjno-Administracyjny, Gabinet Marszałka. Dostępność architektoniczna:
  • budynek składa się z 5 kondygnacji (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro) i jest wyposażony w windę osobową dającą możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje budynku. Winda przystosowana jest do użytku przez osoby z niepełnosprawnością,
  • wejście do budynku (na parterze), bez barier architektonicznych, wyposażone jest w drzwi rozsuwane, automatycznie otwierane czujnikiem ruchu, dostosowane do osób z niepełnosprawnościami,
  • na parterze w pobliżu wejścia znajduje się punkt informacyjny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pracownik punktu w razie potrzeby udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
  • na parterze w pobliżu punktu informacyjnego, a także na 3 piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • na parterze w holu obok punktu informacyjnego znajduje się tablica z informacjami dotyczącymi rozmieszczenia poszczególnych departamentów i Zarządu Województwa w budynku,
  • istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze
 2. ul. Piastowska 12 - Departament Organizacyjno-Administracyjny, Biuro Bezpieczeństwa, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Dostępność architektoniczna:
  • z uwagi na brak dźwigu osobowego na I, II i II piętro budynku, gdzie ulokowane są biura Urzędu, osoby ze szczególnymi potrzebami winny kierować się do punktu informacyjnego usytuowanego w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek (ok. 50m), gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik Urzędu do obsługi ww. osoby,
  • platforma (winda) schodowa dla wózka inwalidzkiego znajduje się na schodach za wejściem do budynku. Platforma obsługuje poziomy pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru,
  • na parterze wewnątrz obiektu, za wejściem do budynku, znajduje się tablica z informacją o lokalizacji biur i departamentów w obiekcie; na elewacji frontowej przy wejściu do budynku znajdują się tablice z nazwą instytucji,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • bezpośrednio przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych.
 3. ul. Piastowska 13 – Skarbnik Województwa Opolskiego i Departament Finansów. Dostępność architektoniczna:
  • osoby ze szczególnymi potrzebami za pomocą instalacji przywoławczej – domofonu (usytuowanego przy drzwiach wejściowych w korytarzu na poziomie terenu) przywołują pracownika Urzędu, który podejmie się obsługi ww. osoby, lub osoby ze szczególnymi potrzebami mogą kierować się do punktu informacyjnego usytuowanego w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek (ok. 50 m), gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik Urzędu do obsługi ww. osoby,
  • przy drzwiach wejściowych w korytarzu na poziomie terenu znajduje się instalacja przywoławcza – domofon, z opisanymi komórkami (sekretariat, referat) usytuowanymi w obiekcie,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • w odległości 30 m od wejścia do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych.
 4. ul. Piastowska 14 – Ostrówek – Departament Cyfryzacji, Biuro Sejmiku. Dostępność architektoniczna:
  • dostęp do obiektu jest  bezkolizyjny na obie kondygnacje budynku: do przyziemia od strony parkingu od ulicy Barlickiego i na parter od strony parkingu przy Wieży Piastowskiej. W obiekcie znajduje się dźwig osobowy pomiędzy kondygnacjami. Osoby ze szczególnymi potrzebami na poziom przyziemia budynku mają dostęp z poziomu terenu. Z poziomu przyziemia na poziom parteru (i odwrotnie) osoby te mogą przemieszczać się windą przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Na poziom parteru budynku osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim,
  • w obiekcie (na parterze) znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami; wejście do budynku (na parterze) wyposażone jest w drzwi rozsuwane, automatycznie otwierane czujnikiem ruchu,
  • w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony (czynnym całodobowo) pracownik ochrony w razie potrzeby pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze i w przyziemiu budynku.
 5. ul. Piastowska 17 – Departament Edukacji i Rynku Pracy, Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego. W budynku przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu (będącym własnością Instytutu Śląskiego w Opolu), Urząd wynajmuje pomieszczenia biurowe usytuowane na I i na II piętrze. Dla budynku przy ul. Piastowskiej 17 w Opolu wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są umieszczone na stronie BIP Instytutu Śląskiego w Opolu. Przy budynku oraz wzdłuż ul. Piastowskiej znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych.
 6. ul. N. Barlickiego 17 – Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu. Dostępność architektoniczna:
  • osoby ze szczególnymi potrzebami są kierowane do punktu informacyjnego usytuowanego w przyziemiu budynku – bezkolizyjny dostęp z poziomu terenu
  • w przyziemiu budynku znajduje się punkt informacyjny i stolik do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa punktu informacyjnego przywołuje pracownika Urzędu, który podejmie się obsługi ww. osób,
  • na elewacji frontowej przy wejściu do budynku są umieszczone tablice z nazwą instytucji i departamentu,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze i w przyziemiu budynku,
  • miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się w odległości 50m na ogólnodostępnym parkingu przy Narodowym Centrum Piosenki Polskiej.
 7. ul. gen. J. Hallera 9 – Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Ochrony Środowiska, Departament Infrastruktury i Gospodarki, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Kancelaria Ogólna Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Dostępność architektoniczna:
  • budynek składa się z trzech segmentów A, B i C. Segment C posiada dźwig osobowy, który daje możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje tego segmentu. Segmenty A i B nie są wyposażone w dźwigi osobowe. Na poziom parteru budynku (segmenty „A”, „B” i „C”) osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym do segmentu „C”,
  • w obiekcie (na parterze segmentu „C”) znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • w segmencie „A” znajduje się punkt informacyjny i stolik do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa punktu informacyjnego przywołuje pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, który podejmie się obsługi ww. osób. Przy wejściu do budynku, na parterze w segmencie „C” została umieszczona na ścianie informacja na temat rozkładu departamentów i biur w budynku,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze i w przyziemiu budynku,
  • przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla niepełnosprawnych.
 8. ul. S. Żeromskiego 3 – Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego, Departament Sportu i Turystyki, Referat Geodezji i Kartografii Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej. Dostępność architektoniczna:
  • brak specjalnie przystosowanego dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na poziom parteru budynku, gdzie usytuowana jest winda i punkt ochrony budynku,
  • w budynku usytuowana jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje w obiekcie ale dopiero od parteru budynku,
  • na parterze w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku; pracownik ochrony przywołuje pracownika Urzędu, który podejmie się na parterze obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (tym, które mają możliwość dostać się na parter budynku),
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze w budynku,
  • miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się w odległości 50m od budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na ul. Grunwaldzkiej.
 9. ul. Krakowska 38 – Departament Funduszy Europejskich i Rzecznik Funduszy Europejskich. Dostępność architektoniczna:
  • do budynku znajduje się bezkolizyjny dostęp wejściem głównym z poziomu terenu,
  • w budynku usytuowana jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje w obiekcie. W części podziemnej znajduje się parking dla samochodów z miejscem postojowym dla osób ze szczególnymi potrzebami. W obiekcie (na I, II i III piętrze) znajdują się pomieszczenia WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • na parterze w usytuowanym przy windzie pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze budynku,
  • miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się na ul. Krakowskiej, w odległości 20m od budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 10. ul. Powolnego 8 – Departament Skarbu Województwa – I i II piętro. Dostępność architektoniczna:
  • osoby ze szczególnymi potrzebami są kierowane do punktu informacyjnego o Funduszach Europejskich usytuowanego na parterze budynku – istnieje możliwość skorzystania z krzesła transportowego (tzw. schodołazu) dla osób niepełnosprawnych,
  • w ww. punkcie osoba ze szczególnymi potrzebami zostanie obsłużona przez pracownika danego departamentu,
  • na elewacji frontowej przy wejściu do budynku są umieszczone tablice z nazwą instytucji i departamentu,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze,
  • miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się na ul. Powolnego, w odległości 10m od budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 11. ul. Ozimska 19 – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Regionalny Punkt Kontaktowy INTERREG V–A RCZ-PL, Zespół ds. Interregu – VIII piętro. Dostępność architektoniczna:
  • budynek posiada dźwig osobowy, który daje możliwość przemieszczania się na wszystkie kondygnacje obiektu. Na poziom parteru budynku osoby ze szczególnymi potrzebami mają dostęp po pochylni przystosowanej do poruszania się na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym,
  • na parterze w pomieszczeniu ochrony pracownik ochrony pomaga przy obsłudze windy oraz udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
  • w budynku na parterze znajduje się pomieszczenie WC przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczoną drogą ewakuacyjną przez wejście na parterze budynku,
  • miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się na ogólnodostępnym parkingu przy budynku.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie opolskim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu, ul. Leona Powolnego 8, parter – istnieje możliwość skorzystania z krzesła transportowego (tzw. schodołazu) dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych znajduje się na ul. Powolnego, w odległości 10m od Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Godziny pracy: poniedziałek godz. 7:30-17:30, czwartek-piątek 7:30-15:30,
Telefony do konsultantów: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie, ul. Słowiańska 19, III piętro – istnieje możliwość udzielenia konsultacji na parterze budynku. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny do punktu w celu poinformowania pracownika o konieczności zorganizowania konsultacji na parterze budynku.

Godziny pracy: poniedziałek godz. 7:30-17:30, czwartek-piątek 7:30-15:30,
Telefony do konsultantów: 77 448 99 63, 77 448 25 86

Dostępność architektoniczna punktów informacyjnych:

 • We wszystkich punktach informacyjnych dostępne są pętle indukcyjne. Istnieje również możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego.
 • W budynkach znajdują się oznaczenia i informacje o położeniu punktów, tabliczki informacyjne oraz wskazówki gdzie punkty się znajdują.
 • Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Punkty posiadają procedury ewakuacyjne oraz oznaczenia dróg ewakuacji.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu zapewnienia należytej obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego określił zasady dostępu do swoich usług, które są dostępne na stronie BIP Urzędu pod adresem: https://bip.opolskie.pl/2016/09/informacja-dotyczaca-sposobu-obslugi-osob-doswiadczajacych-trwale-lub-okresowo-trudnosci-w-komunikowaniu-sie/Przewiń do góry