Informacja o zakresie działalności UMWO w PJM

Informacja o działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Główną siedzibą Urzędu jest miasto Opole. Kierownikiem Urzędu jest Marszałek Województwa Opolskiego. Urząd działa na rzecz rozwoju Opolszczyzny oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców województwa.

Do zadań Urzędu należy obsługa organów Samorządu Województwa Opolskiego – Sejmiku oraz Zarządu i Marszałka. Urząd zapewnia realizację wszystkich zadań, za które odpowiedzialny jest samorząd województwa.

Urząd Marszałkowski składa się z departamentów, które realizują poszczególne zadania merytoryczne.

Najważniejsze zadania realizowane przez Urząd dotyczą w szczególności:

 • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrony praw konsumentów,
 • obronności,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • działalności w zakresie telekomunikacji,
 • ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego znajduje się przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu – Ostrówek, gdzie zlokalizowany jest Punkt Informacyjny Urzędu, w którym można uzyskać informacje, złożyć pisma oraz inne dokumenty. Do budynku prowadzą szklane rozsuwane drzwi pod filarami budynku głównego.

Klienci Urzędu w celu załatwienia swojej sprawy mogą zadzwonić również pod numer telefonu 77 54 16 410, wysłać wiadomość e-mail na adres umwo@opolskie.pl lub skontaktować się z Urzędem poprzez ePUAP – Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Adres skrytki ePUAP Urzędu to /q877fxtk55/SkrytkaESP . Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Oficjalna strona internetowa Urzędu jest dostępna pod adresem: https://www.opolskie.pl/

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM oraz SKOGN. Chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem metody komunikowania się należy zgłosić Urzędowi nie później niż 3 dni robocze przed dniem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Piastowskiej 14. Wniosek można przesłać także pocztą tradycyjną na adres Urzędu: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komunikacja@opolskie.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Marszałkowski można znaleźć na stronie https://bip.opolskie.pl/ w zakładce Dostępność.

Metryczka

Wytworzono: 22.09.2022
Wytworzono przez: Dorota Relidzyńska-Bożentka
Opublikowano: 22.09.2022, 11:05
Opublikowano przez: Dorota Relidzyńska-Bożentka
Zmodyfikowano: 22.09.2022, 11:44
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 352

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry