Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować  podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Urzędu, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Wniosek o zapewnienie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego można:

  • złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno – Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Ostrówek 5-7, do którego prowadzą szklane rozsuwane drzwi pod filarami budynku głównego, w godzinach 7.30 – 15.30, lub
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, lub
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: dostepnosc@opolskie.pl , lub
  • przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług  Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl)  na adres ePUAP Urzędu: /q877fxtk55/SkrytkaESP

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności można pobrać  poniżej.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 14.12.2021
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 14.12.2021, 09:08
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 17.06.2024, 12:29
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 691

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry