Rejestry, ewidencje i archiwa

  1. Rejestry, ewidencje.

   Na podstawie Regulaminu organizacyjnego w Urzędzie prowadzone są następujące rejestry:

   Departament Organizacyjno – Administracyjny, Biuro Sejmiku
   Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
   1. Rejestr skarg i wniosków Aleksandra Andruszkiewicz  77 541 63 89  a.andruszkiewicz@opolskie.pl
   2. Rejestr petycji składanych do organów samorządu województwa

   Anna Żurek

    77 541 64 31 a.zurek@opolskie.pl

    

   3. Rejestr aktów wewnętrznych Marta Warzycha 77 541 65 25 m.warzycha@opolskie.pl
   4. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw Anna Żurek 77 541 64 31 a.zurek@opolskie.pl
   5.
   Rejestr upoważnień i pełnomocnictw osób/podmiotów do działania w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego i Województwa
   Anna Mielec, Katarzyna Piechówka, Anna Grabowska, Marzena Lukowska 77 541 66 33 doa@opolskie.pl
   6.
   rejestr umów zleceń i o dzieło
   (tematyczne rejestry umów znajdują się we właściwych merytorycznie departamentach)
   Iwona Marek  77 541 65 86 i.marek@opolskie.pl
   8. Rejestr uchwał Zarządu Województwa Anna Mielec, Katarzyna Piechówka, Anna Grabowska, Marzena Lukowska 77 541 66 33 doa@opolskie.pl
   9. Rejestr aktów prawa miejscowego Anna Mielec, Katarzyna Piechówka, Anna Grabowska 77 541 66 33 doa@opolskie.pl
   10. Rejestr uchwał Sejmiku Województwa Radosław Nowosielecki 77 541 65 56 sejmik@opolskie.pl
   11. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych właściwe merytorycznie departamenty
   12. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Aleksandra Andruszkiewicz  77 541 63 89  a.andruszkiewicz@opolskie.pl
   13. Rejestr przesyłek wpływających

   Rejestr przesyłek wychodzących

   Przemysław Mościchowski 77 541 63 33 p.moscichowski@opolskie.pl
    Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
   Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
   1. Ewidencja lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Karolina Gumienna 77 444 55 22 k.gumienna@opolskie.pl
   2. Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Karolina Gumienna 77 444 55 22 k.gumienna@opolskie.pl
   3. Ewidencja psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu Karolina Gumienna 77 444 55 22 k.gumienna@opolskie.pl
   4. Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa opolskiego Katarzyna Balcarczyk 77 444 55 23 k.balcarczyk@opolskie.pl
   Departament Sportu i Turystyki
   Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
   1. Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa opolskiego Elżbieta Pasławska 77 442 93 26 e.paslawska@opolskie.pl
   2. Ewidencja zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii Elżbieta Pasławska 77 442 93 26 e.paslawska@opolskie.pl
   3. Rejestr organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich Maria Głogiewicz 77 442 93 26 m.glogiewicz@opolskie.pl
   Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego
   Lp. Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
   1. Rejestr instytucji kultury Agnieszka Leszczynowicz 77 44 29 329 a.leszczynowicz@opolskie.pl
   Sabina Pańczyk 77 44 29 339 s.panczyk@opolskie.pl
   Magdalena Kąciak 77 44 29 339 m.kaciak@opolskie.pl
   Departament Infrastruktury i Gospodarki
   Lp. Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
   1. Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu Marek Karawan 77 44 82 156 m.karawan@opolskie.pl
   Adrian Starowicz 77 44 82 144 a.starowicz@opolskie.pl
   Jarosław Piskorski 77 4483 203 j.piskorski@opolskie.pl
   2. Ewidencja wydanych zezwoleń na przewóz osób Anna Walentynowicz 77 44 82 155 a.walentynowicz@opolskie.pl
   Ewa Brząkała 77 44 82 151 e.brzakala@opolskie.pl
   Mariusz Rosiński 77 44 82 148 m.rosinski@opolskie.pl
   3. Ewidencja egzaminatorów przeprowadzających egzaminy państwowe na prawo jazdy Aneta Lipińska 77 44 82 183 a.lipinska@opolskie.pl
   Zbigniew Bilski 77 44 82 154 z.bilski@opolskie.pl
   4. Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Aneta Lipińska 77 44 82 183 a.lipinska@opolskie.pl
   Departament Inwestycji i Nieruchomości
   Lp. Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
   1. Ewidencja zasobów nieruchomości Mariusz Kozok 77 44 82 156 m.kozok@opolskie.pl
   Łukasz Gil 77 44 82 143 l.gil@opolskie.pl
   Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Referat Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
   Lp. Nazwa rejestru/ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
   1. Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
   2. Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
   3. Ewidencja materiałów zasobu Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
   4. Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Pracownicy RGiK i ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
   5. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 (Standardowe opracowanie kartograficzne) Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
   6. Kartograficzne opracowania tematyczne Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
   7. Baza danych monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji Pracownicy ODGiK 77 441 27 65 wodgik@opolskie.pl
   Inspektor Ochrony Danych
   Lp. Nazwa rejestru Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
   1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Wojciech Merkel 77 541 64 50 iod@opolskie.pl
   2. Rejestr naruszeń ochrony danych Wojciech Merkel 77 541 64 50 iod@opolskie.pl
 • Departament Edukacji i Rynku Pracy

  Lp. Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon e-mail
  1. Ewidencja niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
  w województwie opolskim
  Dariusz Joniak 77 44 67 833 d.joniak@opolskie.pl

  2. Archiwa

  Archiwum zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  Podstawa prawna: Zarządzenie nr 84/2011 Marszałka Województwa Opolskiego z 2 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego.

   Departament Organizacyjno – Administracyjny
  Nazwa ewidencji Imię i nazwisko osoby dysponującej Telefon
  Ewidencja zasobu rejestru archiwum zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Arleta Ciupińska 77 541 64 07
  Rejestr Przechowawców Akt Osobowych i Płacowych Województwa Opolskiego Arleta Ciupińska 77 541 64 07

   

  3. IMI – System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym UE.

 • W celu realizacji obowiązku współpracy administracyjnej i wzajemnej pomocy pomiędzy administracjami państw członkowskich, Komisja Europejska stworzyła narzędzie informatyczne o nazwie System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (skrót od ang.: Internal Market Information System).
 • Czym jest system IMI
  IMI umożliwia identyfikację właściwych instytucji administracyjnych w państwach członkowskich UE oraz wymianę informacji między nimi w języku narodowym w oparciu o wcześniej przetłumaczone pytania i odpowiedzi. Dzięki IMI instytucje administracji publicznej, takie jak: urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa, urzędy centralne oraz jednostki samorządu zawodowego mają możliwość zweryfikować w szybki i łatwy sposób autentyczność dokumentów przedstawionych przez usługodawców (przedsiębiorców) oraz osoby legitymujące się określonymi kwalifikacjami. Zakres działaniaSystem IMI obsługuje aktualnie dwa obszary:

  • kwalifikacje zawodowe (PQ – Professional Qualifications) – obszar regulowany przez dyrektywę 2005/36/WE ws. uznawania kwalifikacji zawodowych;
  • usługi (SD – Services Directive) – obszar regulowany przez dyrektywę 2006/123/WE ws. usług na rynku wewnętrznym.

  W Polsce rolę Koordynatora Krajowego Systemu IMI oraz Koordynatora modułu Usługi pełni Ministerstwo Gospodarki (Departament Spraw Europejskich). Rolę Koordynatora modułu Kwalifikacje zawodowe pełni Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Rejestry w systemie IMI prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 •  
  Nazwa rejestru Jednostka prowadząca rejestr
  Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy podstawowe i kursy doszkalające dla kandydatów na doradców i doradców ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych Departament Infrastruktury i Gospodarki
  Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
  Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych województwa opolskiego  Departament Sportu i Turystyki
  Rejestr zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% Departament Infrastruktury i Gospodarki
  Rejestr zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami Departament Ochrony Środowiska
  Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów Departament Ochrony Środowiska

  Strona główna systemu IMI Komisji Europejskiej
  Strona Ministerstwa Rozwoju

4. Sposób i zasady dostępu do rejestrów/ewidencji/archiwum

Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.

Informacje można uzyskać dzwoniąc pod podane nr telefonów lub na miejscu w siedzibach poszczególnych departamentów.

Godziny, w których można się zapoznać z treścią: poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 07.09.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 13.09.2016, 11:00
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 26.01.2024, 14:22
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 6247

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry