Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020

Doświadczenia płynące z funkcjonowania w Polsce Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w latach 2007-2013 pokazały, że dobrze działająca sieć służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizację różnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. KSOW stała się forum aktywnej wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Sieć wspierała również administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich.

W latach 2014-2020, KSOW wspierać będzie wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) na różnych etapach jego realizacji. Podstawą wdrażania KSOW będzie plan działania na lata 2014-2020. Wykonywany on będzie przez dwuletnie plany operacyjne. W ramach KSOW utworzona zostanie również Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Ponadto w okresie programowania na lata 2014-2020 KSOW obejmuje również działania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie Komunikacyjnym.

W ramach KSOW realizowane będą również przedsięwzięcia i aktywności inicjowane przez podmioty działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które interesują się zmianami zachodzącymi we Wspólnej Polityce Rolnej. Sieć umożliwi im wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Dodatkowo w ramach KSOW podmioty te będą mogły nawiązać współpracę i wymienić się wiedzą i doświadczeniami z partnerami z innych państw członkowskich UE oraz z podmiotami zainteresowanymi taką wymianą z państw trzecich.

KSOW przyczyni się również do pozyskiwania i upowszechniania, w oparciu o potencjał i efekty pracy SIR, informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i dobrych praktykach w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. W okresie 2014-2020 wykorzystane zostanie szereg narzędzi i mechanizmów w celu skutecznego angażowania partnerów i interesariuszy w funkcjonowanie sieci, tak aby wszyscy aktywnie uczestniczyli w jej działaniach i w konsekwencji posiadali realny wpływ na przemiany zachodzące na obszarach wiejskich.

KSOW ma charakter otwarty. Zadaniem KSOW będzie skupianie wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym instytucji i organizacji pozarządowych oraz struktur administracji rządowej i samorządowej. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Strukturę KSOW tworzą: jednostka centralna oraz jednostki regionalne, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW. Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Instytucja Zarządzająca, czyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zgodnie z przepisami krajowymi upoważnił Fundację Pomocy dla Rolnictwa FAPA w drodze rozporządzenia do wykonywania zadań tej jednostki. Jednostki regionalne umiejscowione są w samorządach województw.

Zapraszamy do współpracy z KSOW.

Po więcej informacji zapraszamy na www.opolskie.ksow.pl

Konkurs nr 7/2023

Szczegóły na stronie ksow.pl

Ogłoszenie 

Załączniki do konkursu 7/2023 spakowane w formacie *rar  – pobierz załączniki do konkursu 7/2023

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 dla konkursu nr 7/2023

ARCHIWUM:

 

Konkurs nr 6/2022

Szczegóły na stronie opolskie.ksow.pl

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do konkursu 6/2022 spakowane w formacie *rar  – pobierz załączniki do konkursu 6/2022

Dokumentacja konkursowa dla konsorcjum

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 dla konkursu nr 6/2022

Konkurs nr 5/2021

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do konkursu 5/2021 spakowane w formacie *rar (3,14 MB) – pobierz załączniki do konkursu 5/2021

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 dla konkursu nr 5/2021

 

Konkurs nr 4/2020

Ogłoszenie o naborze

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021 dla konkursu nr 4/2020

 

Konkurs nr 3/2019

Ogłoszenie o naborze

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019 dla konkursu nr 3/2019

 

Konkurs nr 2/2018

Ogłoszenie o naborze

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019 dla konkursu nr 2/2018

 

Konkurs nr 1/2017

Ogłoszenie o naborze

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017 dla konkursu nr 1/2017

Metryczka

Wytworzono: 08.10.2015
Wytworzono przez: Violetta Ruszczewska
Opublikowano: 22.09.2016, 13:47
Opublikowano przez: Violetta Ruszczewska
Zmodyfikowano: 23.12.2022, 10:29
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 7860

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry