Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Stanowienie aktów publicznoprawnych przez Zarząd Województwa Opolskiego odbywa się zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie pracy Zarządu Województwa Opolskiego, wprowadzonym uchwałą XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r.

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jego kompetencji, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Zarząd Województwa Opolskiego załatwia w formie decyzji administracyjnej lub postanowienia administracyjnego sprawy należące do jego kompetencji z zakresu administracji publicznej. Decyzje i postanowienia wydawane są z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Stanowienie aktów publicznoprawnych przez Marszałka Województwa Opolskiego – odbywa się zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Marszałek w formie aktu o charakterze wewnętrznym – zarządzenia określa sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu, a także inne sprawy z zakresu tzw. Kierownictwa wewnętrznego.

W formie decyzji administracyjnej Marszałek Województwa Opolskiego załatwia należące do jego właściwości sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej. Decyzje wydawane są z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Tryb stanowienia aktów prawnych

 • Uchwały
  Projekty uchwał Zarządu Województwa Opolskiego opracowują departamenty lub biura Urzędu, do których kompetencji należy przedmiot uchwały.Jeśli przedmiot uchwały dotyczy kilku departamentów lub biur Urzędu Marszałek Województwa Opolskiego wyznacza komórkę wiodącą, która pełni funkcję koordynatora.Za stronę merytoryczną i terminowe sporządzenie projektu uchwały odpowiedzialny jest dyrektor departamentu lub biura Urzędu.Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

  • nazwę aktu, organ wydający uchwałę, datę wydania i przedmiot unormowania (tytuł),
  • podstawę prawną,
  • postanowienia merytoryczne,
  • określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały bądź odpowiedzialnego za nadzór nad jej wykonaniem,
  • termin wejścia w życie uchwały,
  • opinię:
    • Skarbnika Województwa, w przypadku gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe dla budżetu województwa
    • radcy prawnego co do zgodności uchwały z obowiązującym prawem,
    • członka Zarządu nadzorującego dany departament lub biuro.

  Do każdego projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które określa cel i potrzebę wydania uchwały.

  Po podpisaniu uchwał przez Zarząd Województwa Opolskiego, oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje Departament Organizacyjno – Administracyjny.

 • Zarządzenia
  Projekty zarządzeń Marszałka Województwa Opolskiego przygotowują właściwe departamenty i biura Urzędu.Projekty zarządzeń wymagają zaparafowania przez dyrektora lub z-cy dyrektora właściwego departamentu lub biura, opinii radcy prawnego oraz Skarbnika Województwa – w przypadku, gdy zarządzenie dotyczy spraw finansowo – księgowych, a także zaparafowania przez Członka Zarządu nadzorującego właściwy departament lub biuro.Projekt zarządzenia przed złożeniem Marszałkowi do podpisu, wymaga również zaparafowania przez Sekretarza Województwa.

Uchwały Zarządu

Z dniem 19 maja 2009 r. w Biuletynie Informacji Publicznej są publikowane wszystkie uchwały podjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego. Baza nie jest uzupełniona o uchwały sprzed dnia 19 maja 2009 r.

W myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do uchwał będzie podlegał ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Link do uchwał Zarządu Województwa Opolskiego

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 13.06.2012
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 12.09.2016, 13:08
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 03.07.2024, 08:32
Zmodyfikowano przez: Marzena Lukowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 11086