Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

STAN PRAC NAD PROGRAMEM REGIONALNYM NA LATA  2021-2027
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027

 

07.12.2021 r.

Uchwałą nr 6070/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych FEO 2021-2027

 


14.10.2021 r.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE NT. ZAPISÓW PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OPOLSKIEGO 2021-2027

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO serdecznie zaprasza do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym (w formule on-line poprzez platformę Microsoft Teams) poświęconym zapisom projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) w ramach obecnie prowadzonych konsultacji społecznych ww. dokumentu.

Prognoza oddziaływania na środowisko (dalej Prognoza) dotyczy dokumentu programowego FEO 2021-2027. Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika bezpośrednio z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Celem Prognozy opracowywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest identyfikacja najbardziej prawdopodobnych skutków środowiskowych, jakie może wywołać realizacja zamierzeń ujętych w analizowanym dokumencie.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie w dniu 18 października 2021 r. (poniedziałek) w formule on-line (link do spotkania poniżej) o godz. 10.00

 

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNkYjc3ODctYzk1Yy00ZTU1LTk4NWQtNWNkMjBlYTQyYTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251193e4d-c7ef-4e43-a427-7d7e0f350396%22%2c%22Oid%22%3a%22692f99d4-a9cd-4f49-a409-7c717fff2702%22%7d

 


 

Uchwałą nr 5575/2021 z dnia 27 września 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego skierował projekt programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do konsultacji społecznych, które prowadzone są w trybie art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie:

od 30 września 2021 r. do 7 listopada 2021 r. (38 dni) – FEO 2021-2027

od 30 września 2021 r. do 29 października 2021 r. (30 dni) – OOŚ

 

W związku z powyższym Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, w szczególności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentów i zgłaszania uwag oraz opinii.

Organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i opinii jest Zarząd Województwa Opolskiego.

 

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (skrót: FEO 2021-2027)

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (skrót: OOŚ)

 

Podczas konsultacji społecznych, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zorganizuje szereg spotkań, poświęconych programowi Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Konsultacje obejmują całe województwo opolskie oraz szeroki krąg interesariuszy.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu FEO 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać:

a) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza uwag:

Formularz elektroniczny zgłaszania uwag do FEO 2021-2027

Formularz elektroniczny zgłaszania uwag do OOŚ

 

b) poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacjefeo2027@opolskie.pl lub za pośrednictwem platformy ePuap:

Formularz zgłaszania uwag do FEO 2021-2027 (wersja edytowalna)

Formularz zgłaszania uwag do OOŚ (wersja edytowalna)

 

c)poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

45-082 Opole, ul. Piastowska 14 lub

Departament Funduszy Europejskich,

45-075 Opole, ul. Krakowska 38,

z dopiskiem „Konsultacje społeczne FEO 2021-2027” lub „Konsultacje społeczne prognozy OOŚ”:

Formularz zgłaszania uwag do FEO 2021-2027 (wersja edytowalna)

Formularz zgłaszania uwag do OOŚ (wersja edytowalna)

 

d) ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu (pokój nr 202) – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z pracownikiem departamentu, nr tel. 77 5416227, 77 5416234).

Wszystkie uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Jeśli będą zasadne, zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad kształtem ostatecznej wersji projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Pytania związane z konsultacjami prosimy kierować na adres e-mail: konsultacjefeo2027@opolskie.pl

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Regulamin konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 


31 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy o:

1. Przystąpieniu do opracowania projektu programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027:

Obwieszczenie FEO

Formularz-konsultacyjny_FEO 2021-2027

Założenia Programu 2021-2027

 

2. Przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

Obwieszczenie OOŚ

Formularz-konsultacyjny_prace nad OOŚ

Założenia przeprowadzenia ooś dla projektu FEO 2021-2027

 


W dniu 18 stycznia 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. W projekcie Umowy Partnerstwa przedstawiony został podział środków Unii Europejskiej pomiędzy poszczególne krajowe oraz regionalne programy operacyjne, które podzielono według algorytmu opartego na wskazanych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca regionu.

Kwota zaproponowana dla województwa opolskiego to 763 mln EUR. Należy zaznaczyć, iż zostało podzielonych około 75% środków, a blisko 25% przeznaczono na tzw. rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania (w czasie negocjacji kontraktu programowego). Rezerwa ta wynosi 7,1 mld EUR i rozdysponowana zostanie na wszystkie 16 województw.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w obszarze innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, edukacji, rynku pracy i spraw społecznych, ochrony zdrowia, kultury i turystyki, rewitalizacji oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Mając na uwadze zalecenia KE ustalona została nazwa Programu: Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 .

Zakres tematyczny polityki spójności na lata 2021-2027 obejmuje w szczególności 5 celów polityki, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+). Planuje się skierować wsparcie na następujące obszary:

 • w ramach Celu Polityki 1 – Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej:
  • innowacje w gospodarce
  • e-usługi publiczne oraz cyfryzacja MŚP
  • wzrost konkurencyjności w MŚP
  • inteligentne specjalizacje regionu,
 • w ramach Celu Polityki 2 – Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku
  i zarządzania ryzykiem:

  • efektywność energetyczna
  • odnawialne źródła energii
  • zapobieganie zagrożeniom
  • gospodarka wodno-ściekowa
  • gospodarka o obiegu zamkniętym
  • ochrona różnorodności biologicznej
  • strategie niskoemisyjne – ten obszar zostanie wyodrębniony do osobnej osi priorytetowej programu,
 • w ramach Celu Polityki 3 – Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych:
  • infrastruktura drogowa,
 • w ramach Celu Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych (EFS + EFRR):
  • rynek pracy
  • programy zdrowotne dla aktywności zawodowej
  • rozwój edukacji
  • kształcenie ustawiczne
  • aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • integracja społeczna obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych
  • usługi zdrowotne i społeczne
  • Europejski Budżet Obywatelski (EBO) realizowany w ww. zakresie
  • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (EFRR)
  • inwestycje w infrastrukturę społeczną (EFRR)
  • inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (EFRR).
 • w ramach Celu Polityki 5 – Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego
  i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych
  :

  • dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na obszarach miejskich
  • Europejska Inicjatywa Miejska
  • Dziedzictwo kulturowe i kultura, rozwój turystyki oraz rewitalizacja na pozostałych obszarach
  • Europejska Inicjatywa Sołecka.

Równolegle trwają prace nad Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego 2030, która jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki i cele rozwoju województwa opolskiego [planowane przyjęcie w III kwartale 2021 r.].

Obecnie trwają prace nad projektem programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego  2021-2027, który następnie będzie podlegał konsultacjom społecznym oraz zostanie opracowana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

 


Załączniki:

1. Pismo do RDOŚ – uzgodnienie zakresu SOOŚ
2. Pismo do WSSE – uzgodnienie zakresu SOOS
3. Pismo z RDOŚ – uzgodniony zakres SOOŚ (26.03.2021)
4. Pismo z WSSE – uzgodniony zakres SOOŚ (05.03.2021)
5. Uchwała_obwieszczenie dot. założeń FEO
5a. Założenia Programu 2021-2027
5b. Obwieszczenie FEO
6. Uchwała_obwieszczenie dot. przystapienia do opracowania SOOŚ
6a. Założenia przeprowadzenia ooś dla projektu FEO 2021-2027
6b. Obwieszczenie OOŚ
7. Informacja na ZWO_stan prac i harmonogram FEO 21-27
8. Informacja na ZWO_stan prac FEO 21-27
9. Uchwała ZWO w spr. przyjęcia projektu FEO 2021-2027
10. Informacja na ZWO – konsultacje SOOŚ
11. Pismo do RDOŚ wniosek o zaopiniowanie
12. Opinia RDOŚ do Prognozy OOŚ 26.10.2021
13. Pismo do WSSE wniosek o zaopiniowanie
14. Opinia WSSE do Prognozy OOŚ 12.10.2021 r.
15. Sprawozdanie z konsultacji_SOOS_FEO 2021-2027
16. Podsumowanie SOOS FEO
17. Prognoza OOS FEO 2021 2027
18. Analiza DNSH FEO 2021 2027
19. FEO 2021 2027 29 11 22

Metryczka

Wytworzono: 31.03.2021
Wytworzono przez: Wojciech Dudek
Opublikowano: 31.03.2021, 13:19
Opublikowano przez: Dorota Relidzyńska-Bożentka
Zmodyfikowano: 10.01.2023, 12:46
Zmodyfikowano przez: Wojciech Dudek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3350

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry