Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. Ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Wstępu na posiedzenia Sejmiku Województwa Opolskiego i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentujących te posiedzenia.
  3. Wyłożenia, wywieszenia informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym.
  4. Udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone do Urzędu pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu, lub osobiście do protokołu.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest dostępny na niniejszej stronie.
Za skutecznie złożone uznaje się wnioski złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej (również bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.
Za skutecznie złożone drogą elektroniczną uznaje się wnioski przesłane na adres mailowy kancelaria@opolskie.pl lub na adres umwo@opolskie.pl.

Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie następuje wyłącznie na nośnikach informacji, znajdujących się w posiadaniu Urzędu. Wpływające do Urzędu wnioski o udostępnienie informacji są załatwiane starannie i terminowo, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie jw, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w razie:

  1. ochrony informacji niejawnych,
  2. ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych,
  3. ochrony prywatności osób fizycznych lub tajemnicy przedsiębiorcy,
  4. niewykazania przez wnioskodawcę szczególnie istotnego interesu publicznego, w przypadku informacji przetworzonej,
  5. w zakresie i na zasadach  określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje zawsze w drodze wydawanej przez Marszałka Województwa lub upoważnionego Członka Zarządu Województwa decyzji administracyjnej.

Zasady pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej udostępniający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Przez “dodatkowe koszty” udostępniania informacji na wniosek należy rozumieć rzeczywiste, ustalane każdorazowo przy realizacji danego wniosku, wykraczające poza normalne koszty funkcjonowania podmiotu udostępniającego informację, na przykład dodatkowe koszty rzeczowe lub osobowe poniesione przez ten podmiot w związku z określonym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Informację wytworzyła: Aleksandra Andruszkiewicz – pracownik Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Metryczka

Wytworzono: 05.07.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 26.09.2016, 12:49
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 26.10.2022, 12:47
Zmodyfikowano przez: Aleksandra Andruszkiewicz
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3974

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry