Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Osobami pracującymi w komórce, odpowiedzialnymi za współpracę Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi województwa opolskiego są:

Barbara Kamińska – Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego: tel. 77 44 67 846,

Aleksandra Zwarycz – Zastępca Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego: tel. 77 44 67 841,

Adrianna Pogrzeba – Sekretarka: tel. 77 44 67 847,

Monika Jodko – Główny Specjalista: tel. 77 44 67 842,

Dorota Sordyn-Bochenek – Główny Specjalista: 77 44 67 840,

Agnieszka Malinowska – Starszy Inspektor : tel. 77 44 67 840,

Anna Zając – Starszy Inspektor: tel. 77 44 67 843,

Agnieszka Janus – Inspektor: tel. 77 44 67 845,

Amelia Gąsiorowska – Starszy Specjalista: tel. 77 44 67 848,

Anna Małysiak – Starszy Specjalista: tel. 77 44 67 844,

Anna Bednarska – Starszy Specjalista: tel. 77 44 67 849,

Magdalena Borecka – Podinspektor: tel. 77 44 67 832,

Paweł Wójcik – Podinspektor: tel. 77 44 67 833,

Karolina Wilkoszewska – Specjalista : tel. 77 44 67 845,

Zakres działania:

 1. wzmacnianie rozwoju sektora obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności obywatelskiej
  w województwie opolskim na rzecz skutecznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  i regionu;
 2. prowadzenie działań wspierających III sektor obywatelski, współpracę międzysektorową oraz aktywność obywatelską mieszkańców województwa opolskiego;
 3. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego;
 4. opracowywanie, we współpracy z departamentami, jednostkami organizacyjnymi
  i organizacjami pozarządowymi programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 5. opracowywanie procedur (regulaminów) mających na celu ujednolicenie zasad i form współpracy z organizacjami pozarządowymi, stosowanych przez departamenty Urzędu oraz jednostki organizacyjne;
 6. koordynowanie i nadzorowanie działań departamentów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania i ogłaszania otwartych konkursów ofert oraz trybu pozakonkursowego na udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;
 7. edukacja na rzecz aktywizacji poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego oraz pracowników Urzędu;
 8. koordynowanie konsultacji społecznych mających na celu zwiększenie roli sektora obywatelskiego, jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie wpływu obywateli na działania państwa w tym samorządów terytorialnych i rynku na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 9. realizacja inicjatyw lokalnych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie;
 10. współpraca i współdziałanie:- z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,- ze środowiskami młodzieżowymi województwa opolskiego, w tym z Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego,- ze środowiskami senioralnymi województwa opolskiego, w tym z Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,- z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi województwa opolskiego;
 11. realizacja zadań na rzecz aktywizacji obywatelskiej i integracji społeczności lokalnej, w tym
  w społecznościach o których mowa w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym;
 12. obsługa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
 13. promowanie III sektora pozarządowego, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych przez organizacje pozarządowe;
 14. wspieranie promocji i organizacji wolontariatu na terenie województwa;
 15. prowadzenie bazy organizacji pozarządowych;
 16. tworzenie, współtworzenie i realizacja projektów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym realizacja projektu „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”, działania zrealizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Decyzja o dofinansowaniu RPO WO 2014-2020 nr RPOP.09.04.00-16-0001/20-00 z 03.11.2020 r.;
 17. realizacja zadań wyłonionych w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim, w przypisanym zakresie.

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Kamińska – Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Metryczka

Wytworzono: 22.09.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 26.09.2016, 12:01
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 26.10.2023, 13:13
Zmodyfikowano przez: Amelia Gąsiorowska
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 4950

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry