Samorząd Województwa Opolskiego

Zgodnie z Ustawą o samorządzie województwa mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Mieszkańcy podejmują decyzje w sprawach województwa bezpośrednio tj. w drodze wyborów i referendum lub za pośrednictwem organów województwa. Województwo posiada osobowość prawną. Statut województwa określa ustrój województwa, zasady i tryb pracy organów Województwa Opolskiego –  Sejmiku i Zarządu.

Organami Województwa Opolskiego są:

 1. organ stanowiący i kontrolny – Sejmik Województwa
 2. organ wykonawczy – Zarząd Województwa z Marszałkiem jako Przewodniczącym Zarządu

Samorząd Województwa Opolskiego:

 1. wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,
 2. dysponuje mieniem wojewódzkim,
 3. prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, a w szczególności:

 1. edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 4. pomocy społecznej,
 5. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 6. polityki prorodzinnej,
 7. modernizacji terenów wiejskich,
 8. zagospodarowania przestrzennego,
 9. ochrony środowiska,
 10. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 11. kultury fizycznej i turystyki,
 12. ochrony praw konsumentów,
 13. obronności,
 14. bezpieczeństwa publicznego,
 15. przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 16. działalności w zakresie telekomunikacji,
 17. ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Samorząd Województwa Opolskiego w oparciu o ustawę o samorządzie województwa prowadzi politykę rozwoju i określa strategię rozwoju województwa, w której uwzględnia m.in.:

 1. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
 2. pobudzanie aktywności gospodarczej,
 3. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
 4. zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,
 5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Strategia realizowana jest poprzez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa, kontrakt terytorialny, kontrakt sektorowy i kontrakt programowy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Polityka rozwoju województwa prowadzona przez samorząd województwa obejmuje m.in.:

 1. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
 2. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 3. pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
 4. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
 5. racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 6. wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji,
 7. wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie,
 8. promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa,
 9. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

W celu realizacji swoich zadań Województwo Opolskie tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, a także zawiera umowy z innymi podmiotami. W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, jak również przystępować do nich. Poza tą sferą województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przystępować do nich tylko wtedy, gdy ich działalność polega na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa.

Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Metryczka

Wytworzono: 27.01.2015
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 21.09.2016, 08:34
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 10.05.2021, 11:01
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 7130

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry