Działania Wdrażane przez SWO

Zakres Beneficjent Wysokość pomocy
DZIAŁANIE 4: INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE
Poddziałanie 4.3: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Typ operacji: Scalanie gruntów

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

operacje w zakresie prac scaleniowych oraz zagospodarowania poscaleniowego.

 

 

 

 


                                                                                                   Poddziałanie 4.3.1: Zarządzanie zasobami wodnymi


Typ operacji: Zarządzanie zasobami wodnymi

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

–  budowę lub przebudowę urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych

 

 • Starosta

 

 

 

 

 


 


 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

 • opracowanie projektu scalenia: maksymalnie  650  EUR  na 1  ha  gruntów objętych postępowaniem  scaleniowym
 • wykonanie zagospodarowania poscaleniowego: maksymalnie 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym

 
 •  do 100% kosztów kwalifikowalnych, nie wyższej niż 10 000 000 zł na
  operację
DZIAŁANIE 7: PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH
Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii
Typ operacji: 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

 • gmina,
 • związek między gminny,
 • powiat
 • związki powiatów

 

·       5 mln PLN na beneficjenta w okresie realizacji Programu

 

 

Typ operacji: 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 • budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do
 • zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.
 • gmina,
 • spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,
 • związek międzygminny

 

·       5 mln PLN na obszar gminy w okresie realizacji Programu
Poddziałanie 7.4: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury
Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 • budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury
 • gmina,
 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST
·       500 tys. PLN łącznie na miejscowość w okresie realizacji Programu na operacje typu:

 • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,
 • Kształtowanie przestrzeni publicznej,
 • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.
Typ operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 • kształtowanie przestrzeni publicznej
 • gmina
·    500 tys. PLN łącznie na miejscowość w okresie realizacji Programu na operacje typu:

 • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,
 • Kształtowanie przestrzeni publicznej,
 • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.
Typ operacji: 7.4.2 Inwestycje w TARGOWISKA lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu nowych urządzeń, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
 • gmina
 • związek międzygminny
 • powiat
 • związek powiatów
·       1 mln PLN na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu
Poddziałanie 7.6: Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej 
Typ operacji: 7.6.1 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:

 • odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.
 • gmina,
 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST
500 tys. PLN łącznie na miejscowość w okresie realizacji Programu na operacje typu:

 • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne,
 • Kształtowanie przestrzeni publicznej,
 • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.
DZIAŁANIE: WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER (RLKS)
Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS

 • wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR;
 • zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości;
 • dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom;
 • podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w zakresie przedsiębiorczości;
 • podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;
 • rozwój produktów lokalnych;
 • rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
 • rozwój  infrastruktury drogowej, gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną,
 • grantobiorcy, w tym sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich) oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej
 • osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby deklarujące podjęcie działalności pozarolniczej
 • mikro- i małe przedsiębiorstwa
 • LGD (tylko dla operacji własnych LGD i projektów grantowych)
Limity pomocy na beneficjentów:

 • 300 tys. PLN maksymalnie w okresie realizacji Programu – beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD (z wyjątkiem beneficjentów zamierzających utworzyć inkubator przetwórstwa lokalnego);
 • 100 tys. PLN maksymalnie – grantobiorcy

 

Limity pomocy na operacje:

 • 300 tys. PLN – operacje z wyłączeniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów, projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych;
 • 500 tys. PLN –  na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego;
 • 100 tys. PLN – na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • 50 tys. PLN – na operację własną;
 • 50 tys. PLN – minimalna całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym;
 • 50 tys. PLN – maksymalna całkowita wartość grantu
Poddziałanie 19.3:  Wdrażanie projektów współpracy
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z LGD

 • przygotowanie i realizacja projektu współpracy o charakterze międzyterytorialnym (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowym
 • LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu
 • minimum 50 tys. PLN – całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego;
 • maksymalnie 5% wsparcia udzielanego ramach poddziałań Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii RLKS oraz Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji na LGD w okresie realizacji Programu
Poddziałanie 19.4:  Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

 • wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD, zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym funkcjonowanie biura oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR
 • LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji
  i finansowania ze środków Programu
 • wysokość wsparcia w formie zryczałtowanej zostanie określona w przepisach krajowych, z uwzględnieniem wielkości obszaru objętego LGD
Poddziałanie 19.1:  Wsparcie przygotowawcze
Wsparcie przygotowawcze

 • podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR
 • stowarzyszenie,
 • fundacja,
 • związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST
 • wysokość wsparcia w formie zryczałtowanej zostanie określona w przepisach krajowych

Metryczka

Wytworzono: 10.12.2016
Wytworzono przez: Piotr Kobiela
Opublikowano: 27.09.2016, 13:18
Opublikowano przez: Piotr Kobiela
Zmodyfikowano: 28.12.2022, 11:05
Zmodyfikowano przez: Wiesława Deręg
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 4115

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry