Departament Organizacyjno – Administracyjny

ul. Ostrówek 5-7
45-088, Opole

tel.: (+48) 77 54 16 400
fax: (+48) 77 54 16 403
e-mail: doa@opolskie.pl

Dyrektor: Marcin Puszcz
Z-ca Dyrektora: Anna Kurdej – Michniewicz

komórki organizacyjne:

 • Referat Organizacji (ORG)
 • Referat Rozwoju Personalnego (RRP)
 • Zespół Obsługi Zarządu (OZ)
 • Referat Prawny (PR)
 • Referat Administracji (ADM)
 • Referat Zamówień Publicznych (ZP)
 • Kancelaria Ogólna (KO)
 • Stanowisko Pracy BHP  (BHP)
 1. W Departamencie w ramach Kancelarii Ogólnej działa Punkt Informacyjny Urzędu.
 2. Departament obsługuje administracyjnie i organizacyjnie Sekretarza Województwa.
 3. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
   1. opracowywanie dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Urzędu,
   2. wykonywanie czynności koordynujących pracę Urzędu w tym obsługa sekretariatów: Marszałka, Wicemarszałków oraz Członków Zarządu,
   3. prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń Zarządu,
   4. przygotowanie i koordynacja zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Sejmiku,
   5. koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie,
   6. monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków, petycji oraz procesu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie,
   7. prowadzenie w imieniu Marszałka spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane,
   8. realizacja zadań związanych z uzyskiwaniem informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
   9. prowadzenie centralnego rejestru umów zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi prowadzącymi i nie prowadzącymi działalność gospodarczą,
   10. opracowywanie wewnętrznych aktów prawa pracy,
   11. prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
   12. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
   13. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
   14. planowanie i wdrażanie polityk i rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
   15. koordynowanie spraw związanych z odbywaniem stażu przez absolwentów skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz organizowanie praktyk zawodowych i studenckich,
   16. zapewnienie obsługi prawnej komórek organizacyjnych Urzędu,
   17. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym zamówień publicznych realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych,
   18. gospodarowanie środkami trwałym, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem Urzędu,
   19. prowadzenie wszechstronnej obsługi techniczno-administracyjnej Urzędu w tym w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych,
   20. realizacja zadań remontowych na potrzeby lokalowe Urzędu,
   21. prowadzenie archiwum zakładowego,
   22. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz sprawowanie kontroli w zakresie objętym wpisem do rejestru przedsiębiorców,
   23. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

   

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

 

Metryczka

Wytworzono: 01.07.2015
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 12.09.2016, 14:46
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 07.03.2024, 13:44
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 7996

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry