DOA-ZP.272.42.2022. KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESUREHABILITACJI PO COVIDOWEJ DLA KADRY MEDYCZNEJ W WOJ. OPOLSKIM.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) – dalej zwanej „Pzp”,  Pzp, gdzie zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty (próg UE), o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1) Pzp określoną wObwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych,ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego wstosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów Prezesawydanym na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:  2022/BZP 00464666/01

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym bezpośrednio z miniPortalu (czyli strony prowadzonego postępowania). W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi omyłkowo w formularzu (nr) ID zPlatformy e-Zamówienia ( ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości jej odszyfrowania.

Identyfikator postępowania:  23c7e284-1c11-4720-8da5-494576117c03

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23c7e284-1c11-4720-8da5-494576117c03

Etap składania ofert na miniPortalu UZP

Termin składania ofert: 07.12.2022 09:00

Termin otwarcia złożonych ofert:  07.12.2022 10:00

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:29.11.2022
Data ważności:31.12.2024

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 29.11.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor DOA
Opublikowano: 29.11.2022, 13:45
Opublikowano przez: Monika Elceser
Zmodyfikowano: 14.02.2023, 15:27
Zmodyfikowano przez: Monika Elceser
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 124

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry