Biuro Kontroli i Audytu

ul. Ozimska 19
45-057, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 801
e-mail: bka@opolskie.pl

Dyrektor – Audytor wewnętrzny: Michalina Domańska-Zabawczuk
Z-ca Dyrektora – Audytor wewnętrzny: Adam Kułakowski
Komórki organizacyjne:

 • Referat Kontroli (RK)
 • Zespół Audytu (ZA)

Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

  1. sporządzanie, zgodnie z zapisami Regulaminu Kontroli, rocznego planu kontroli wykonywanej przez departamenty w jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach w zakresie określonym w ustawach, umowach i porozumieniach oraz koordynowanie jego realizacji poprzez prowadzenie rejestru legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzania kontroli,
  2. prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych, w tym w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakresie legalności, celowości, gospodarności i rzetelności gospodarki finansowej, jak również na polecenie Marszałka w innych podmiotach, w tym prowadzenie sprawozdawczości oraz na wniosek Zarządu wsparcie reprezentantów właściciela spółki przy prowadzeniu kontroli,
  3. prowadzenie kontroli realizacji zadań publicznych w siedzibie organizacji pozarządowej lub w miejscu realizacji zadania w przedmiocie rozliczenia środków finansowych przyznanych w wyniku udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  4. koordynowanie w skali całego Urzędu spraw związanych z kontrolami i audytami przeprowadzonymi w Urzędzie przez podmioty zewnętrzne, z uwzględnieniem odrębnych procedur dotyczących audytów i kontroli środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie przygotowania dokumentów i informacji dla kontrolerów (audytorów), opracowania zastrzeżeń do wyników kontroli (audytów), monitorowania realizacji wniosków (zaleceń) pokontrolnych i rekomendacji poaudytowych oraz informowania Marszałka o wynikach tego monitorowania, a także przygotowania informacji dla kontrolujących (audytujących) o sposobie realizacji (wdrożenia) wniosków, zaleceń i rekomendacji,
  5. planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
  6. planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa 

 

Metryczka

Wytworzono: 11.03.2016
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 13.09.2016, 08:25
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 01.06.2022, 09:45
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3268

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry