Biuro Kontroli i Audytu https://bip.opolskie.pl/2016/09/biuro-kontroli-i-audytu/ tel.: (+48) 77 54 16 801 e-mail: bka@opolskie.pl Dyrektor - Audytor wewnętrzny: Michalina Domańska-Zabawczuk Z-ca Dyrektora - Audytor wewnętrzny: Adam Kułakowski Komórki organizacyjne:
 • Referat Kontroli (RK)
 • Zespół Audytu (ZA)
Do zakresu działania Biura należy w szczególności:
  1. sporządzanie, zgodnie z zapisami Regulaminu Kontroli, rocznego planu kontroli wykonywanej przez departamenty w jednostkach organizacyjnych i innych podmiotach w zakresie określonym w ustawach, umowach i porozumieniach oraz koordynowanie jego realizacji poprzez prowadzenie rejestru legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzania kontroli,
  2. prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych, w tym w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakresie legalności, celowości, gospodarności i rzetelności gospodarki finansowej, jak również na polecenie Marszałka w innych podmiotach, w tym prowadzenie sprawozdawczości oraz na wniosek Zarządu wsparcie reprezentantów właściciela spółki przy prowadzeniu kontroli,
  3. prowadzenie kontroli realizacji zadań publicznych w siedzibie organizacji pozarządowej lub w miejscu realizacji zadania w przedmiocie rozliczenia środków finansowych przyznanych w wyniku udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  4. koordynowanie w skali całego Urzędu spraw związanych z kontrolami i audytami przeprowadzonymi w Urzędzie przez podmioty zewnętrzne, z uwzględnieniem odrębnych procedur dotyczących audytów i kontroli środków pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie przygotowania dokumentów i informacji dla kontrolerów (audytorów), opracowania zastrzeżeń do wyników kontroli (audytów), monitorowania realizacji wniosków (zaleceń) pokontrolnych i rekomendacji poaudytowych oraz informowania Marszałka o wynikach tego monitorowania, a także przygotowania informacji dla kontrolujących (audytujących) o sposobie realizacji (wdrożenia) wniosków, zaleceń i rekomendacji,
  5. planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
  6. planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa   ]]>
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie