Nabór na EKSPERTÓW REGIONALNYCH do oceny projektów składanych w ramach Programu Interreg Czechy– Polska 2021-2027

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór na EKSPERTÓW REGIONALNYCH do oceny projektów składanych w ramach Programu Interreg Czechy– Polska 2021-2027.

Nabór dotyczy ekspertów do oceny projektów składanych w ramach następujących Priorytetów i celów szczegółowych Programu:

Priorytet 1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko:

 • cel szczegółowy 1.1 Ratownictwo
 • cel szczegółowy 1.2 Środowisko

Priorytet 2. Turystyka

Priorytet 3. Transport:

 • cel szczegółowy 3.1 Mosty
 • cel szczegółowy 3.2 Drogi
 • cel szczegółowy 3.3 Kolej
 • cel szczegółowy 3.4 Rozwój transportu publicznego i indywidualnego

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców:

 • cel szczegółowy 4.1 Zwiększanie sprawności administracji publicznej
 • cel szczegółowy 4.2 „People to people”

Priorytet 5. Przedsiębiorczość.

Kandydat na eksperta regionalnego może zgłosić swoją kandydaturę jednocześnie w więcej niż jednym Priorytecie/celu szczegółowym.

Więcej informacji o zasadach Programu oraz szczegółowych opisach Osi Priorytetowych znajduje się pod adresem www.cz-pl.eu.

Kandydaci na ekspertów powinni spełniać wymagania określone przez Instytucję Krajową, tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kryteriach::

 1. Kryteria ogólne:
 • bezstronność, obiektywność, uczciwość;
 • niekaralność;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet, e-mail);
 1. Kryteria szczegółowe:
 • wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletnie doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu lub wykształcenie średnie i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu;
 • znajomość polskiej części obszaru programowania, przynajmniej w dziedzinie, będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu;
 • znajomość prawa polskiego i Unii Europejskiej w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu;
 • atutem będzie doświadczenie w ocenie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. Interreg V-A Republika Czeska – Polska;
 • znajomość zasad programów współpracy transgranicznej.

Wniosek o wpis na listę kandydatów na ekspertów musi zawierać:

 1. formularz osobowy dla kandydatów na ekspertów regionalnych (według załączonego wzoru);
 2. życiorys zawodowy dla kandydata na eksperta regionalnego (według załączonego wzoru);
 3. zobowiązanie eksperta (według załączonego wzoru);

Zgłoszenie (wypełniony i podpisany formularz osobowy, życiorys zawodowy oraz zobowiązanie eksperta) należy przesłać w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym oraz dopiskiem: „Dotyczy: naboru na eksperta regionalnego w ramach Interreg CZ – PL” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich

ul. Krakowska 38 Oficyna, 45-075 Opole

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów).

W przypadku niedostarczenia dokumentów w oryginale wniosek nie będzie rozpatrywany.

Informacje dotyczące naboru oraz Programu można uzyskać pod numerami telefonów:  77 44 45 512, 77 44 45 511

Zapraszamy do udziału w naborze.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 02.03.2023
Wytworzono przez: Justyna Wójcik
Opublikowano: 02.03.2023, 14:35
Opublikowano przez: Justyna Wójcik
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 943

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry