Nabór na EKSPERTÓW REGIONALNYCH do oceny projektów składanych w ramach Programu Interreg Czechy– Polska 2021-2027 https://bip.opolskie.pl/2023/03/nabor-na-ekspertow-regionalnych-do-oceny-projektow-skladanych-w-ramach-programu-interreg-czechy-polska-2021-2027/ Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór na EKSPERTÓW REGIONALNYCH do oceny projektów składanych w ramach Programu Interreg Czechy– Polska 2021-2027. Nabór dotyczy ekspertów do oceny projektów składanych w ramach następujących Priorytetów i celów szczegółowych Programu: Priorytet 1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko:
 • cel szczegółowy 1.1 Ratownictwo
 • cel szczegółowy 1.2 Środowisko
Priorytet 2. Turystyka Priorytet 3. Transport:
 • cel szczegółowy 3.1 Mosty
 • cel szczegółowy 3.2 Drogi
 • cel szczegółowy 3.3 Kolej
 • cel szczegółowy 3.4 Rozwój transportu publicznego i indywidualnego
Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców:
 • cel szczegółowy 4.1 Zwiększanie sprawności administracji publicznej
 • cel szczegółowy 4.2 „People to people”
Priorytet 5. Przedsiębiorczość. Kandydat na eksperta regionalnego może zgłosić swoją kandydaturę jednocześnie w więcej niż jednym Priorytecie/celu szczegółowym. Więcej informacji o zasadach Programu oraz szczegółowych opisach Osi Priorytetowych znajduje się pod adresem www.cz-pl.eu. Kandydaci na ekspertów powinni spełniać wymagania określone przez Instytucję Krajową, tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w następujących kryteriach::
 1. Kryteria ogólne:
 • bezstronność, obiektywność, uczciwość;
 • niekaralność;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel, Internet, e-mail);
 1. Kryteria szczegółowe:
 • wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletnie doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu lub wykształcenie średnie i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu;
 • znajomość polskiej części obszaru programowania, przynajmniej w dziedzinie, będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu;
 • znajomość prawa polskiego i Unii Europejskiej w dziedzinie będącej przedmiotem wsparcia w ramach danego Priorytetu;
 • atutem będzie doświadczenie w ocenie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. Interreg V-A Republika Czeska - Polska;
 • znajomość zasad programów współpracy transgranicznej.
Wniosek o wpis na listę kandydatów na ekspertów musi zawierać:
 1. formularz osobowy dla kandydatów na ekspertów regionalnych (według załączonego wzoru);
 2. życiorys zawodowy dla kandydata na eksperta regionalnego (według załączonego wzoru);
 3. zobowiązanie eksperta (według załączonego wzoru);
Zgłoszenie (wypełniony i podpisany formularz osobowy, życiorys zawodowy oraz zobowiązanie eksperta) należy przesłać w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym oraz dopiskiem: „Dotyczy: naboru na eksperta regionalnego w ramach Interreg CZ - PL" na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Wdrażania Funduszy Europejskich ul. Krakowska 38 Oficyna, 45-075 Opole lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r. (decyduje data wpływu dokumentów). W przypadku niedostarczenia dokumentów w oryginale wniosek nie będzie rozpatrywany. Informacje dotyczące naboru oraz Programu można uzyskać pod numerami telefonów:  77 44 45 512, 77 44 45 511 Zapraszamy do udziału w naborze.]]>
https://bip.opolskie.pl/2023/03/nabor-na-ekspertow-regionalnych-do-oceny-projektow-skladanych-w-ramach-programu-interreg-czechy-polska-2021-2027/https://bip.opolskie.pl/2023/03/nabor-na-ekspertow-regionalnych-do-oceny-projektow-skladanych-w-ramach-programu-interreg-czechy-polska-2021-2027/https://bip.opolskie.pl/2023/03/nabor-na-ekspertow-regionalnych-do-oceny-projektow-skladanych-w-ramach-programu-interreg-czechy-polska-2021-2027/https://bip.opolskie.pl/2023/03/nabor-na-ekspertow-regionalnych-do-oceny-projektow-skladanych-w-ramach-programu-interreg-czechy-polska-2021-2027/
Justyna Wójcik Justyna Wójcik Justyna Wójcik Województwo Opolskie