Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego województwa opolskiego

Aktualizacja Opracowania ekofizjograficznego województwa opolskiego, 2016 r.

Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentem sporządzanym przed przystąpieniem do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, a obowiązek jego wykonania wynika z art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1238). Opracowanie, zgodnie z art. 72 ust. ust. 1 – 4 i ust. 7. stanowi podstawę merytoryczną do ustalenia wymagań ochrony środowiska przyrodniczego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Potrzeba aktualizacji opracowania ekofizjograficznego wynika z § 5. 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. z 2002 r., nr 155, poz. 1298) oraz z projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, które mówią o aktualnych informacjach o stanie środowiska lub o aktualności materiałów planistycznych na dzień przystąpienia do sporządzania projektu planu województwa.

Opracowanie podstawowe sporządzone w 2008 r. przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, stanowiło materiał wejściowy dla potrzeb zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego z 2010 r. i ujmowało stan wiedzy o środowisku przyrodniczym województwa aktualny w momencie jego sporządzania.

Od tego czasu w stanie wiedzy o środowisku województwa, zachodzących w nim procesach i zjawiskach nastąpiły znaczące zmiany. Zostały one dodatkowo wywołane działaniami w zakresie legislacji na poziomie kraju, jak również wdrażaniem w życie obowiązujących na terenie Unii Europejskiej dyrektyw:

  1. siedliskowej – Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
  2. ptasiej – Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
  3. powodziowej – Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim,
  4. wodnej – Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

opracowania regionalnych dokumentacji przyrodniczych i pro rozwojowych:

  1. Przestrzenne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w województwie opolskim – Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, 2010,
  2. Koncepcja korytarzy ekologicznych w województwie opolskim – Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, 2012,
  3. Waloryzacja chronionych i zagrożonych grzybów województwa opolskiego wraz z propozycją programu czynnej i biernej ochrony – M.Kozak, P. Mleczko, Wrocław, 2010,
  4. Aktualizacja danych dotyczących rozmieszczenia stanowisk rzadkich i chronionych gatunków ryb rzecznych na terenie województwa opolskiego – J.Kusznierz, Wrocław 2012

oraz aktywności Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, obejmującej ustanawianie nowych form ochrony przyrody, ustanawianie planów ochrony parków krajobrazowych i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody.

W aktualizacji opracowania ekofizjograficznego uwzględniono wymogi dotyczące wyznaczenia i uwzględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych, o których mowa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, w szczególności obszarów szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej (obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej, tereny górskie) oraz obszarów kształtowania potencjału rozwojowego (obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy, obszary cenne przyrodniczo, obszary krajobrazów kulturowych, obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych, obszary strategicznych złóż kopalin).

Mając na uwadze powyższe, za cel niniejszego opracowania uznaje się przygotowanie podstaw do weryfikacji Opracowania ekofizjograficznego województwa opolskiego w zakresie zmienionych lub nowych uwarunkowań rozwojowych, rzutujących na predyspozycje kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa oraz ekofizjograficzne uwarunkowania zagospodarowania przestrzeni w mezoskali.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 15.11.2016
Wytworzono przez: Waldemar Zadka
Opublikowano: 31.05.2017, 11:32
Opublikowano przez: Magdalena Słaboń
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 202

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry