Sekretarz Województwa

ul. Ostrówek 5-7
45-088, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 541
e-mail: m.stodola@opolskie.pl

Sekretarz Województwa: Magdalena Stodoła

 

 1. Sekretarz Województwa wykonuje swoje zadania przy pomocy:
  1. Departamentu Organizacyjno- Administracyjnego, za wyjątkiem stanowiska pracy BHP, które podlega bezpośrednio Marszałkowi,
  2. Departamentu Cyfryzacji,
  3. Biura Bezpieczeństwa za wyjątkiem Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, który podlega bezpośrednio Marszałkowi.
 2. Sekretarz Województwa sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami, o których mowa w ust.1 oraz nadzór koordynacyjno–organizacyjny nad departamentami Urzędu.
 3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i prawidłowej organizacji pracy, w tym rozdysponowywanie korespondencji w imieniu Marszałka oraz jej dekretowanie zgodnie z ustalonym podziałem nadzoru i obiegiem korespondencji w Urzędzie,
  2. koordynacja współpracy pomiędzy departamentami,
  3. koordynacja działań departamentów w zakresie współpracy Urzędu z organami administracji państwowej,
  4. zapewnienie merytorycznej i administracyjnej obsługi Marszałka, Zarządu i Urzędu,
  5. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Sejmiku i Zarządu oraz zapewnienie prawidłowej ich realizacji,
  6. nadzór nad załatwianiem indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków, z wyłączeniem skarg dotyczących Marszałka, Zarządu oraz jednostek organizacyjnych, które rozpatruje Sejmik,
  7. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy dyrektorami departamentów,
  8. nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
  9. koordynowanie spraw związanych z wyborami,
  10. organizowanie konkursów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie na podstawie udzielonego przez Marszałka upoważnienia,
  11. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie udzielonego upoważnienia,
  12. koordynacja postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych,
  13. koordynacja we współpracy z departamentami Urzędu spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych, w zakresie zleconym przez Marszałka oraz Zarząd,
  14. realizacja zadań wynikających z upoważnienia Marszałka w obszarze kształtowania polityki personalnej w Urzędzie,
  15. wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Urzędem zleconych przez Marszałka.

Sekretarz Województwa sprawuje również nadzór nad:

 1. Zespołem ds. Projektów Własnych w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu,
 2. Rzecznikiem Funduszy Europejskich.

 

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa

Metryczka

Wytworzono: 12.06.2012
Wytworzono przez: Iwona Marek
Opublikowano: 12.09.2016, 14:46
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 17.06.2024, 13:08
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 6710

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry