Wersja historyczna publikacji, ważna od: 29.11.2023 13:44:47 do: 29.11.2023 13:49:31, opublikowana przez: Wiesława Deręg

PS WPR 2023-2027

          Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)

 

Wsparcie finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej będzie przyznawane na podstawie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). To dokument opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna, zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 31.08.2022 r.

PS WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej:
 1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,
 2. zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w  tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i  cyfryzację,
 3. poprawa pozycji rolników w  łańcuchu wartości,
 4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a  także do zrównoważonej produkcji energii,
 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i  wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i  powietrze,
 6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i  krajobrazu,
 7. przyciąganie młodych rolników i  ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
 8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i  rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w  tym biogospodarki i  zrównoważonego leśnictwa,
 9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i  zdrowia, w  tym bezpiecznej, bogatej w  składniki odżywcze i  zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt,
oraz cel przekrojowy modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania. Samorząd Województwa Opolskiego będzie realizował w ramach Wspólnej Polityki Rolnej następujące interwencje: I. 10. 10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi W ramach interwencji  będzie wspierany rozwój infrastruktury wiejskiej, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia, a także będzie wspierana infrastruktura ukierunkowana na poszanowanie środowiska i klimatu. Przewiduje się dwa schematy:
 • Obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków
 • Obszar B Inteligentna wieś
I. 10. 8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym W ramach interwencji wspierane będą prace związane z opracowaniem i realizacją projektu scalenia wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Interwencja przyczyni się do poprawy rozłogu gruntów, a w konsekwencji do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez realizację inwestycji polegających na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz urządzeń wodnych zwiększających retencję. I. 13. 1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) Interwencja LEADER ukierunkowana będzie na budowaniu lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej i przy wykorzystaniu miejscowych zasobów w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich , w tym przez wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych. W ramach interwencji planowane są 2 komponenty:
 1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (projekty realizowane przez beneficjentów w ramach LSR).
 2. Zarządzanie lokalnymi strategiami rozwoju i animacji (koszty funkcjonowania LGD).
Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczono szczegóły dotyczące Planu. Konkurs na wybór LSR na lata 2023-2027 ZWO w dniu 29 maja 2023 r. przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w  ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz przyjęcia „Regulaminu wyboru ekspertów oraz prowadzenia wykazu ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. Termin składnia wniosków od 31 maja do 12 czerwca 2023 r. Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny lokalnych strategii rozwoju w ramach PS WPR 2023-2027 Załączniki:
 1. Regulamin wyboru ekspertów oraz prowadzenia wykazu ekspertów
 2. Wniosek o wpis do wykazu ekspertów
 3. Zał. nr 1 do wniosku - Oświadczenia kandydata na eksperta
 4. Zał. nr 2 do wniosku - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 6 Regulaminu wyboru ekspertów oraz prowadzenia wykazu ekspertów dokonujących oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 10 lipca 2023 r. przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykazu ekspertów do oceny lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027. Wykaz ekspertów stanowi załącznik do uchwały ZWO. Wykaz ekspertów Promocja i informacja Księga wizualizacji logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Metryczka

Dokument wytworzył:Marek Iwona
Data wytworzenia:28.03.2023
Godzina wytworzenia:10:49
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry