Wersja historyczna publikacji, ważna od: 15.01.2019 10:16:55 do: 10.12.2019 09:10:49, opublikowana przez: Iwona Marek

Opakowania i opłata produktowa za opakowania

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Przedsiębiorcy:

1) będący organizacjami odzysku opakowań;

2) dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:

a) opakowań,

b) produktów w opakowaniach,

3) dystrybuujący produkty w opakowaniach;

4) eksportujący:

a) opakowania,

b) produkty w opakowaniach;

6) wprowadzający opakowania;

7) wprowadzający produkty w opakowaniach.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Definicja opakowania:
Opakowaniem, w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

 

Wprowadzenie do obrotu:
Jest to odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji. Za wprowadzenie do obrotu uważa się także import opakowań lub produktów w opakowaniach wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań lub produktów w opakowaniach, dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności. Wprowadzenie do obrotu następuje w dniu: w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych w kraju w dniu wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, przywozu na terytorium kraju, wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań lub produktów w opakowaniach.

 

Rejestr:
UWAGA!!!Zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. (M.P. poz. 118) datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest dzień 24 stycznia 2018 r. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie określonym ustawą, podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców (bdo.mos.gov.pl). Wpis do rejestru będzie dokonywany na podstawie wniosku przedsiębiorcy lub z urzędu. Dokonując wpisu do rejestru, marszałek nada przedsiębiorcy numer rejestrowy. Za wpis do rejestru będzie uiszczana opłata rejestrowa, oraz opłata roczna do momentu wykreślenia z rejestru.

Więcej informacji nt. rejestru: https://bip.opolskie.pl/2018/02/rejestr-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami/

 

Obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach:
Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak opakowania w których wprowadził produkty. Ustalenie masy opakowań wprowadzonych do obrotu wraz z produktami odbywa się na podstawie prowadzonej ewidencji.

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku wprowadzą do obrotu produkty zapakowane w opakowania o łącznej masie opakowań poniżej 1 Mg i złożą marszałkowi województwa w terminie do 15 marca każdego roku dokumenty, o których mowa w art.7 ust. 1 pkt 1) ustawy, zostaną zwolnieni z przepisów ustawy w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, oraz opłaty produktowej. W zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do ww. przedsiębiorców stanowi to pomoc de minimis.

Ponadto na wprowadzającym produkty w opakowaniach spoczywa obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych, który można realizować samodzielnie lub poprzez organizacje odzysku opakowań. W przypadku samodzielnej realizacji przedsiębiorca przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

UWAGA!!! Po raz pierwszy za rok 2017 przedsiębiorcy, którzy w danym roku wprowadzą do obrotu produkty zapakowane w opakowania o łącznej masie opakowań poniżej 1 Mg mogą skorzystać z pomocy de minimis również w zakresie publicznych kampanii edukacyjnych.

Obowiązki wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach.
Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach poza ww. wymienionymi, powinien również zorganizować system zbierania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Ponadto wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz do odebrania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach.

Obowiązki prowadzących recykling i inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksportujących i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.
Obowiązani są spełniać wymagania określone dla prowadzonej działalności w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), jeżeli są wymagane to posiadać stosowne decyzje z zakresie gospodarowania odpadami, jak również wystawiać odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej dokumenty DPO (dokument potwierdzający odzysk), DPR (dokument potwierdzający recykling), EDPO (dokument potwierdzający eksport/wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich odzyskowi), EDPR (dokument potwierdzający eksport/wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi). Wymienione dokumenty wystawiane są w trzech egzemplarzach: dla wystawiającego dokument, dla przekazującego odpady, dla marszałka województwa. Minister właściwy do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia wzory tych dokumentów. Od dnia 01 stycznia 2016 r. wprowadzono obowiązek przeprowadzania corocznego audytu zewnętrznego dokonywanego przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego w terminie do 30 kwietnia przez przedsiębiorcę: prowadzącego recykling lub inne niż recykling Procesy odzysku odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg eksportujący odpady opakowaniowe lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR i EDPO o masie przekraczającej 400Mg.

Porozumienia.
Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne w opakowaniach może zawrzeć z marszałkiem województwa porozumienie w zakresie utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z tych opakowań. Będzie ono określało m.in. cele i terminy realizacji tego porozumienia, sposób finansowania, podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia.

Organizacje odzysku opakowań.
Działalność wykonywana przez organizacje odzysku opakowań zobowiązuje do wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej, zawarcia w swej nazwie oznaczenie „organizacja odzysku opakowań”, posiadania wymaganego kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 2.500.000,00 zł oraz wykonywania wyłącznie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych. Wysokość środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne wynosi co najmniej 5% przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków określonych ustawą.

Sprawozdawczość i opłata produktowa.
Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu obowiązani są wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem; odzysku. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu. Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego. Szczegółowy sposób obliczenia opłaty produktowej został określony w załączniku nr 2 do Ustawy. Opłata produktowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. Zniesiono możliwość rozliczania nadwyżek osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu, jednak przepisy przejściowe dają możliwość rozliczenia w 2014 r. uzyskanej nadwyżki w 2013 w wysokości nie większej niż 10% wymaganego poziomu w 2013 r.

Przedsiębiorcy wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, wprowadzający produkty w opakowaniach, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy, obowiązani są sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zasady składania przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy rocznych sprawozdań za lata 2015-2016 określa art. 237 b ust. 1 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nowy wzór rocznego sprawozdania za lata 2015-2016, zgodnie z art. 237 b ust. 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach, został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016.

UWAGA!!! Począwszy od sprawozdania za rok 2017 przedsiębiorcy, którzy obowiązek przeprowadzania publicznych kampanii edukacyjnych powierzyli organizacji odzysku opakowań, zgodnie z art. 1 pkt 8) lit. c ustawy z dn. 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2056) nie są już zobowiązani do złożenia marszałkowi województwa sprawozdania w tym zakresie.

UWAGA!!! Zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, do ustalania docelowego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za 2017 rok oraz obliczania poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i opłaty produktowej za 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Dodatkowo wprowadzający produkty w opakowaniach poniżej 1 Mg, którzy wyrażają wolę skorzystania z pomocy de minimis,w terminie do 15 marca każdego roku składają:
1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie,
2) w zależności od rodzaju pomocy o którą ubiega się wnioskodawca odpowiednio: formularz informacji pomoc de minimis albo formularz informacji pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Sankcje:
Wprowadzono nowy system kar przewidujący grzywny oraz kary pieniężne w przedziale 5.000,00 zł – 500.000,00 zł ( m.in. za nieprzekazanie organizacji niezbędnych danych, brak ewidencji lub wpisu do rejestru, nie finansowanie kampanii edukacyjnych).

 

Opłaty:

UMWO: 55 1160 2202 0000 0002 0533 3682 – Opłata produktowa w zakresie opakowań
UMWO: 75 1160 2202 0000 0003 4122 5860 – Publiczne Kampanie Edukacyjne w zakresie opakowań

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Organ właściwy:Marszałek Województwa - weryfikacja sprawozdań i naliczenie opłat
Podstawa prawna:

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (tj. Dz. U. z 2018, poz. 150) zastąpiła Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) oraz część przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ( t.j. Dz. U. z 2007 r. poz. 607, z późn. zm.) przejmując w dużej części rozwiązania tych ustaw.

  • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (tj. Dz. U. z 2018, poz. 150);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 21)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1972);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1274);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR (Dz. U. z 2014 r. poz. 1405);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1966);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1298);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 170);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia  2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2526).
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

Załączniki

Metryczka

Dokument wytworzył:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:23.02.2016
Godzina wytworzenia:12:51
Podmiot udostępniający:Województwo Opolskie
Przewiń do góry