Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO

Kategoria:Środowisko
Przedmiot sprawy:

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Dodatkowe informacje:

W przypadku wystąpienia problemów technicznych z obsługą systemu rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zapytania należy kierować na infolinię Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy tel.: 22 34 04 050.

Podmioty uprawnione:

Obowiązkowi wpisu do REJESTRU NA WNIOSEK podlegają przedsiębiorcy:

z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi: 

 1. będący organizacjami odzysku opakowań,
 2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
  – odpadów opakowaniowych,
  – produktów w opakowaniach,
 3. eksportujący:
  – odpady opakowaniowe,
  – opakowania,
  – produkty w opakowaniach,
 4. prowadzący recykling odpadów opakowaniowych,
 5. wprowadzający opakowania,
 6. wprowadzający produkty w opakowaniach,
 7. przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są ofertowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 8. podmiotów reprezentujących.

z zakresu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 1. wprowadzający sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
 2. zbierający zużyty sprzęt,
 3. prowadzący zakład przetwarzania,
 4. organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 6. prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:

 1. wprowadzający baterie lub akumulatory
 2. prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 3. podmioty pośredniczące;

z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

 1. przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty lub autoryzowanych przedstawicieli, o których mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy,
 2. prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 3. organizacji odzysku,
 4. dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
 5. przedsiębiorców, o których mowa w art. 3b ust. 1 i 2 tej ustawy,
 6. przedsiębiorców prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz przedsiębiorców prowadzących inne równoważne systemy zbierania.

z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 1. wprowadzający pojazdy,
 2. prowadzący punkty zbierania pojazdów,
 3. prowadzący stacje demontażu,
 4. prowadzący strzępiarki;

z zakresu ustawy o odpadach:

 1. posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,  z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt. 2 i 3,
 2. transportujący odpady,
 3. sprzedawcy odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt. 1 i 3 lub z urzędu,
 4. prowadzący zakłady recyklingu statków,
 5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2.

z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 1. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
 2. podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podmioty przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa powyżej są obowiązane uzyskać wpis do rejestru.

Działalność w zakresie jw. może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami zwany rejestrem.

Minister Środowiska w formie komunikatu ogłosił informację, że datą utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r. (M.P. 2018 poz. 118)

Przepisy ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazują w jakich przypadkach wpis będzie dokonywany na podstawie wniosku podmiotu (art. 50) a w jakich przypadkach z urzędu (art. 51 ust.1). W art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymienione zostały podmioty zwolnione z wpisu do rejestru. Zakres wniosku o wpis do rejestru został podany w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu w formie elektronicznej  i po sprawdzeniu czy wniosek nie zawiera braków formalnych, dokona wpisu do rejestru.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i utworzy dla wnioskodawcy indywidualne konto w BDO. Powiadomienie o nadaniu podmiotowi indywidualnego numeru rejestrowego wysyłane jest automatycznie przez system BDO po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, co jest równoznaczne z zawiadomieniem dokonanym przez marszałka i wykonaniem obowiązku, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ww. ustawy o odpadach.

Podmiot wykonujący działalność, w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

 1. w przypadku wszystkich podmiotów:
  a) kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
  b) oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym;
 2. w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
  a) kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
  b) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
  c) kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym –  w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
 3. przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 4. w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
 5. w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
 6. w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej;
 7. w przypadku autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, kopię umowy, o której mowa w art. 8a ust. 2 tej ustawy.

Obowiązkowi wpisu do REJESTRU Z URZĘDU  podlegają:

 1. posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 2. posiadacz odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 3. posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie  na przetwarzanie odpadów,
 4. podmiot, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. podmiot, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

– jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
 • wprowadzających pojazdy,
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców  opakowań,
 • wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach,
 • wprowadzających do obrotu opony,
 • wprowadzających do obrotu oleje smarowe,
 • wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
 • podmiotów reprezentujących.

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają  w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184).

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym  z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników

oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania  i audytu (EMAS) (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2013), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

68 1160 2202 0000  0003 4122 5889

w tytule: REGON,

z dopiskiem „opłata rejestrowa”  lub  „opłata roczna”

Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia utworzenia rejestru, zgodnie z treścią art. 78 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114 z późn. zm.), każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów, działalność w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, a także organizacja odzysku lub organizacja odzysku opakowań powinien złożyć zawiadomienie o tym fakcie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Zawiadomienie należy przekazać w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Przedsiębiorcy, którzy przed dniem 1 stycznia 2014 roku złożyli marszałkowi województwa zawiadomienia zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.)  w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach są obowiązani zgłaszać marszałkowi jedynie zmiany danych zawartych w złożonym zawiadomieniu. O zmianach należy powiadomić marszałka województwa, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Podobnie powinni postępować przedsiębiorcy, którzy złożą zawiadomienia po 1 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli zawiadomienie na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej lub złożą zawiadomienie w trybie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca  2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, o których jest mowa w art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., w roku, w którym nastąpi złożenie wniosku o wpis do rejestru.

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:

 • informacji zawartych w rejestrze,
 • zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru  – w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Przepisy art. 53 ust. 1, 3 i 7 stosuje się odpowiednio.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza elektronicznego o wykreślenie z rejestru za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Miejsce składania dokumentów:

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do rejestru wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach  i  gospodarujących odpadami składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/.

Rejestr jest stworzony i zarządzany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek o aktualizację/wykreślenie z rejestru składa się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz  o gospodarce odpadami.

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego

Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 1–5, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184)
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Osoba do kontaktu:Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska - Referat Gospodarki Odpadami, sekretariat tel. 77 44 29 310, Andrea Rzany-Skierska tel. 77 44 82 168, Patryk Rosa tel. 77 44 82 180, Danuta Orpel tel. 77 44 82 143, Marcin Korecki tel. 77 44 83 242, Joanna Sekita/Grzegorz Listowski tel. 77 44 29 356, Dominika Pieszczeminko tel. 77 44 29 355
Komórka organizacyjna:Referat Gospodarki Odpadami

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.02.2018
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 05.02.2018, 10:34
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 03.01.2024, 13:54
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 30433

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry