Konkurs ofert na realizatora zadania publicznego Województwa Opolskiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród młodzieży na 2024 rok pod nazwą „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego – pewnym krokiem w przyszłość”

 1. Przedmiot konkursu i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:
 2. Przedmiotem konkursu jest powierzenie w roku 2024 realizacji zadania w obszarze zdrowia publicznego wspierającego działania kształtujące wśród młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu psychicznemu.
 3. Działania zadania powinny wpisywać się w:
 • Zapisy ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. Art. 2 ust 3 – promocję zdrowia.
 • Zapisy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 :

Cel operacyjny 3 : Promocja zdrowia psychicznego:

1-Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.

 1. Zadanie polegać ma na zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów motywująco-rozwojowych dla młodzieży (uczniów klas maturalnych lub przygotowujących się do matury w roku przyszłym), łączących szeroko pojętą profilaktykę zdrowia psychicznego w zakresie radzenia sobie ze stresem. Zadanie może zawierać wydarzenie kulturalne dla młodzieży
  z wykorzystaniem ciekawych narzędzi.
 2. Organizatorzy mają w ramach zadania zapewnić młodzieży opiekę, zagwarantować ubezpieczenie oraz transport.
 3. Zadanie powinno obejmować m.in. następujące bloki tematyczne :

5.1 Psychoedukacyjne formy radzenia sobie ze stresem:

a) Podniesienie umiejętności uczestników w radzeniu sobie z wyzwaniami w codziennym życiu,

b) Rozwój kompetencji społecznych,

c) Radzenie sobie w sytuacjach kryzysu,

d) Wzmocnienie zasobów osobistych uczestników,

e) Poprawa umiejętności komunikacji.

5.2 Kreatywne i ruchowo-fizyczne formy radzenia sobie ze stresem :

a) Wykorzystanie metod kreatywnego radzenia sobie ze stresem,

b) Techniki relaksacyjne,

c) Warsztaty ruchowe

d) Podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez aktywność fizyczną.

5.3 Doradztwo zawodowe i wsparcie w wyborze ścieżki zawodowej.

 1. Liczba uczestników zadania – nie mniej niż 360 osób
 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2024 wynosi 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł).
 3. W ramach jednego zadania zostanie wybrana tylko jedna oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Do realizacji zadania wybrany będzie wyłącznie jeden podmiot, któremu powierzona zostanie realizacja zadania.
 4. Zadania wskazane w ofercie nie mogą przewidywać świadczenia procedur medycznych,
  o których mowa w art. 5 pkt 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).
 5. Termin i warunki realizacji zadań
 6. Realizacja zadania nastąpi w terminie określonym w umowie. Zadanie ujęte w ofercie nie może zacząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i jednocześnie nie może zakończyć się później niż w dniu 30 października 2024 roku. Płatności za realizację zadania ujętego w ofercie nie mogą nastąpić po dniu 15 listopada 2024 r.
 7. W ramach przyznanych środków finansowych rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia wskazanego w umowie (nie będzie refundacji wydatków poniesionych przed dniem zawarcia umowy) i związane bezpośrednio z realizacją zadania (w tym koszty administracyjne).
 8. Koszty inne niż wymienione w dziale II ust.2 niniejszego ogłoszenia nie podlegają finansowaniu
  i traktowane będą jako koszty niekwalifikowalne.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania finansowania.
 10. Do środków finansowych przekazanych w ramach umowy zawartej z podmiotem wyłonionym
  w ramach niniejszego konkursu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych dotyczące dotacji.
 11. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty winny być złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z kompletem załączników w kopercie z dopiskiem: Konkurs : „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego – pewnym krokiem w przyszłość” – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ulicy Hallera 9 w Opolu lub w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2024 roku.

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Izabela Damboń-Kandziora

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 26.02.2024
Wytworzono przez: Sylwia Mazur
Opublikowano: 26.02.2024, 12:58
Opublikowano przez: Sylwia Mazur
Zmodyfikowano: 30.04.2024, 08:49
Zmodyfikowano przez: Sylwia Mazur
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 208

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry