Konkurs ofert na realizatora zadania publicznego Województwa Opolskiego z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego wśród młodzieży na 2024 rok pod nazwą „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego – pewnym krokiem w przyszłość” https://bip.opolskie.pl/2024/02/konkurs-ofert-na-realizatora-zadania-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-z-zakresu-edukacji-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia-psychicznego-wsrod-mlodziezy-na-2024-rok-pod-nazwa-marszalkowskie-wspa/
 • Przedmiot konkursu i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:
 • Przedmiotem konkursu jest powierzenie w roku 2024 realizacji zadania w obszarze zdrowia publicznego wspierającego działania kształtujące wśród młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu psychicznemu.
 • Działania zadania powinny wpisywać się w:
  • Zapisy ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. Art. 2 ust 3 – promocję zdrowia.
  • Zapisy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 :
  Cel operacyjny 3 : Promocja zdrowia psychicznego: 1-Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.
  1. Zadanie polegać ma na zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów motywująco-rozwojowych dla młodzieży (uczniów klas maturalnych lub przygotowujących się do matury w roku przyszłym), łączących szeroko pojętą profilaktykę zdrowia psychicznego w zakresie radzenia sobie ze stresem. Zadanie może zawierać wydarzenie kulturalne dla młodzieży z wykorzystaniem ciekawych narzędzi.
  2. Organizatorzy mają w ramach zadania zapewnić młodzieży opiekę, zagwarantować ubezpieczenie oraz transport.
  3. Zadanie powinno obejmować m.in. następujące bloki tematyczne :
  5.1 Psychoedukacyjne formy radzenia sobie ze stresem: a) Podniesienie umiejętności uczestników w radzeniu sobie z wyzwaniami w codziennym życiu, b) Rozwój kompetencji społecznych, c) Radzenie sobie w sytuacjach kryzysu, d) Wzmocnienie zasobów osobistych uczestników, e) Poprawa umiejętności komunikacji. 5.2 Kreatywne i ruchowo-fizyczne formy radzenia sobie ze stresem : a) Wykorzystanie metod kreatywnego radzenia sobie ze stresem, b) Techniki relaksacyjne, c) Warsztaty ruchowe d) Podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez aktywność fizyczną. 5.3 Doradztwo zawodowe i wsparcie w wyborze ścieżki zawodowej.
  1. Liczba uczestników zadania – nie mniej niż 360 osób
  2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2024 wynosi 200 000,00 zł (dwieście tysięcy zł).
  3. W ramach jednego zadania zostanie wybrana tylko jedna oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Do realizacji zadania wybrany będzie wyłącznie jeden podmiot, któremu powierzona zostanie realizacja zadania.
  4. Zadania wskazane w ofercie nie mogą przewidywać świadczenia procedur medycznych, o których mowa w art. 5 pkt 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).
  5. Termin i warunki realizacji zadań
  6. Realizacja zadania nastąpi w terminie określonym w umowie. Zadanie ujęte w ofercie nie może zacząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i jednocześnie nie może zakończyć się później niż w dniu 30 października 2024 roku. Płatności za realizację zadania ujętego w ofercie nie mogą nastąpić po dniu 15 listopada 2024 r.
  7. W ramach przyznanych środków finansowych rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia wskazanego w umowie (nie będzie refundacji wydatków poniesionych przed dniem zawarcia umowy) i związane bezpośrednio z realizacją zadania (w tym koszty administracyjne).
  8. Koszty inne niż wymienione w dziale II ust.2 niniejszego ogłoszenia nie podlegają finansowaniu i traktowane będą jako koszty niekwalifikowalne.
  9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania finansowania.
  10. Do środków finansowych przekazanych w ramach umowy zawartej z podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotyczące dotacji.
  11. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
  Oferty winny być złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z kompletem załączników w kopercie z dopiskiem: Konkurs : „Marszałkowskie wsparcie zdrowia psychicznego – pewnym krokiem w przyszłość” - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ulicy Hallera 9 w Opolu lub w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2024 roku.]]>
  01.01.1970 Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Izabela Damboń-Kandziora https://bip.opolskie.pl/2024/02/konkurs-ofert-na-realizatora-zadania-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-z-zakresu-edukacji-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia-psychicznego-wsrod-mlodziezy-na-2024-rok-pod-nazwa-marszalkowskie-wspa/https://bip.opolskie.pl/2024/02/konkurs-ofert-na-realizatora-zadania-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-z-zakresu-edukacji-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia-psychicznego-wsrod-mlodziezy-na-2024-rok-pod-nazwa-marszalkowskie-wspa/https://bip.opolskie.pl/2024/02/konkurs-ofert-na-realizatora-zadania-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-z-zakresu-edukacji-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia-psychicznego-wsrod-mlodziezy-na-2024-rok-pod-nazwa-marszalkowskie-wspa/https://bip.opolskie.pl/2024/02/konkurs-ofert-na-realizatora-zadania-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-z-zakresu-edukacji-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia-psychicznego-wsrod-mlodziezy-na-2024-rok-pod-nazwa-marszalkowskie-wspa/https://bip.opolskie.pl/2024/02/konkurs-ofert-na-realizatora-zadania-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-z-zakresu-edukacji-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia-psychicznego-wsrod-mlodziezy-na-2024-rok-pod-nazwa-marszalkowskie-wspa/https://bip.opolskie.pl/2024/02/konkurs-ofert-na-realizatora-zadania-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-z-zakresu-edukacji-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia-psychicznego-wsrod-mlodziezy-na-2024-rok-pod-nazwa-marszalkowskie-wspa/https://bip.opolskie.pl/2024/02/konkurs-ofert-na-realizatora-zadania-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-z-zakresu-edukacji-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia-psychicznego-wsrod-mlodziezy-na-2024-rok-pod-nazwa-marszalkowskie-wspa/https://bip.opolskie.pl/2024/02/konkurs-ofert-na-realizatora-zadania-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-z-zakresu-edukacji-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia-psychicznego-wsrod-mlodziezy-na-2024-rok-pod-nazwa-marszalkowskie-wspa/https://bip.opolskie.pl/2024/02/konkurs-ofert-na-realizatora-zadania-publicznego-wojewodztwa-opolskiego-z-zakresu-edukacji-zdrowotnej-i-promocji-zdrowia-psychicznego-wsrod-mlodziezy-na-2024-rok-pod-nazwa-marszalkowskie-wspa/
  Sylwia Mazur Sylwia Mazur Sylwia Mazur Województwo Opolskie