Aktualizacja programu ochrony powietrza – 2023 r.

Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego opracowana jest w związku z wystąpieniem w 2020 roku przekroczenia standardów jakości powietrza na terenie strefy opolskiej oraz strefy miasto Opole.

Na podstawie art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późń. zm.) w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji są przekraczane w kolejnych latach, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. Sejmik województwa w terminie 2 miesięcy od dnia opracowania projektu aktualizacji programu ochrony powietrza określa, w drodze uchwały, aktualizację programu.

Program ochrony powietrza jest dokumentem, którego projekt, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednakże, zgodnie z art. 47, po uzgodnieniu właściwym organem, o którym mowa w art. 57 tejże ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu uznał, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zarząd województwa, zgodnie z art. 91 ust. 9, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza.

W celu ułatwienia konsultacji zmiany wniesione do projektu aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” zostały wyróżnione kolorem czerwonym i znajdują się na stronach: 12, 133, 139, 143, 155, 163.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 10.08.2023
Wytworzono przez: Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 10.08.2023, 09:21
Opublikowano przez: Kamil Nowak
Zmodyfikowano: 27.10.2023, 09:38
Zmodyfikowano przez: Kamil Nowak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 723

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry