Aktualizacja programu ochrony powietrza – 2023 r. https://bip.opolskie.pl/2023/08/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-2023-r/ Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego opracowana jest w związku z wystąpieniem w 2020 roku przekroczenia standardów jakości powietrza na terenie strefy opolskiej oraz strefy miasto Opole. Na podstawie art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późń. zm.) w przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji są przekraczane w kolejnych latach, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. Sejmik województwa w terminie 2 miesięcy od dnia opracowania projektu aktualizacji programu ochrony powietrza określa, w drodze uchwały, aktualizację programu. Program ochrony powietrza jest dokumentem, którego projekt, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednakże, zgodnie z art. 47, po uzgodnieniu właściwym organem, o którym mowa w art. 57 tejże ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu uznał, że realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zarząd województwa, zgodnie z art. 91 ust. 9, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony powietrza. W celu ułatwienia konsultacji zmiany wniesione do projektu aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” zostały wyróżnione kolorem czerwonym i znajdują się na stronach: 12, 133, 139, 143, 155, 163.]]> https://bip.opolskie.pl/2023/08/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-2023-r/https://bip.opolskie.pl/2023/08/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-2023-r/https://bip.opolskie.pl/2023/08/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-2023-r/https://bip.opolskie.pl/2023/08/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-2023-r/https://bip.opolskie.pl/2023/08/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-2023-r/https://bip.opolskie.pl/2023/08/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-2023-r/https://bip.opolskie.pl/2023/08/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza-2023-r/
Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Kamil Nowak Kamil Nowak Województwo Opolskie