Konkurs ofert pod nazwą „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia” realizowany w powiatach województwa opolskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 2 pkt 2, 3, 5 i 10, art. 3 ust. 1 i 2, art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608)
ogłasza:
konkurs ofert pod nazwą „Marszałkowskie Dni dla Zdrowia” realizowany w powiatach województwa opolskiego na powierzenie w roku 2023 realizacji zadań obejmujących następujące obszary zdrowia publicznego wynikające z art. 2 cyt. Ustawy:

1. edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
2. promocja zdrowia;
3. kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych;
4. profilaktyka chorób;
5. działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
6. ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno- ekonomicznych;
7. działania w obszarze aktywności fizycznej.

skierowanych do:
podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym,
w tym organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Założenia konkursu zgodne są z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz. U. poz. 642) – w zakresie celu operacyjnego nr 1: „Profilaktyka nadwagi i otyłości”, celu operacyjnego nr 2: „Profilaktyka uzależnień” oraz celu operacyjnego nr 3: „Promocja zdrowia psychicznego”.

I. Przedmiot konkursu i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie w roku 2023 realizacji 11 zadań w obszarze zdrowia publicznego.
2. Zadanie polega na organizacji Marszałkowskich Dni dla Zdrowia, promujących zdrowie, zdrowy styl życia, profilaktykę zdrowotną, w ramach których zorganizowane zostaną m.in.:
a) spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące zdrowia,
b) spotkania edukacyjne dotyczące zdrowia oraz zdrowego stylu życia, w tym także zdrowia psychicznego,
c) indywidualne konsultacje i porady dotyczące zdrowia w różnych jego dziedzinach prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny,
d) opracowanie ze specjalistami treści merytorycznych materiałów dotyczących zdrowia – broszury- ulotki,
e) promocję działań w środkach masowego przekazu,
f) współpracę w zakresie działań promujących zdrowie oraz zapobieganie chorobom ze specjalistami w danej dziedzinie, Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi
i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze promocji zdrowia.
3. Konkurs obejmuje 11 zadań:
1) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Opolskim
2) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Namysłowskim
3) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Kluczborskim
4) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Oleskim
5) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Strzeleckim
6) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim,
7) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Głubczyckim
8) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Krapkowickim
9) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Prudnickim
10) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Nyskim
11) Marszałkowskich Dni dla Zdrowia w Powiecie Brzeskim

4. Każde z powyższych zadań od pkt 1) do pkt 11) stanowi odrębne zadanie. Na każde zadanie składa się odrębną ofertę
5. Zadanie skierowane jest do co najmniej 100 osób w każdym powiecie.
6. Wysokość środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w roku 2023 wynosi 220 000,00 zł. (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), maksymalny koszt realizacji w 2023 r. jednego zadania zawartego w ofercie konkursowej wynosi maksymalnie 20 000,00 zł
7. Jeden podmiot może składać oferty na więcej niż jedno zadanie.
8. W ramach jednego zadania zostanie wybrana tylko jedna oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Do realizacji zadania wybrany będzie wyłącznie jeden podmiot, któremu powierzona zostanie realizacja zadania.

 

Data ważności:31.07.2023
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Izabela Damboń-Kandziora

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 04.07.2023
Wytworzono przez: Sylwia Mazur
Opublikowano: 04.07.2023, 10:31
Opublikowano przez: Sylwia Mazur
Zmodyfikowano: 29.08.2023, 14:11
Zmodyfikowano przez: Sylwia Mazur
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 513

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry