ROZEZNANIE RYNKU na „PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ORAZ BUDOWA SYSTEMU IT WRAZ Z MODUŁEM REGIONALNEGO ROZPROSZONEGO MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM” w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398

Uwaga: na wniosek wykonawców przedłuża się w dniu 19.01.2023 r. termin składania ofert szacunkowych do dnia 20.01.2023r.

 

Szanowni Państwo zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowych kwot netto i brutto zgodnie z poniższymi wskazaniami:

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360), jak również nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą PZP”, a jedynie rozpoznaniem rynku służącym orientacyjnemu oszacowaniu kosztów zorganizowania i przeprowadzenia niżej opisanego zadania.

NAZWA PROJEKTU LUB PROGRAMU

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ORAZ BUDOWA SYSTEMU IT WRAZ Z MODUŁEM REGIONALNEGO ROZPROSZONEGO MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM” w ramach realizacji projektu LIFE pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie określonym w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy i stałego kontaktu z Zamawiającym.

WARUNKI UDZIAŁU

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

dotyczące zdolności zawodowej:

1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Warunek posiadania zdolności zawodowej.

Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawców, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywaniem) co najmniej: 1 usługi  polegającej na wykonaniu i wdrożeniu systemu informatycznego o wartości zadania co najmniej 200 000 zł brutto

 

oraz

 

Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Kierownik projektu – posiadający następujące wymagania:

 • pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym projekcie związanym z zaprojektowaniem, budową i wdrożeniem systemu informatycznego, przy czym wartość systemów informatycznych wynosiła nie mniej niż 200 000 zł brutto,

Programista systemów informatycznych wraz z hurtownią danych spełniający łącznie następujące wymagania:

 • posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania poszczególnych komponentów systemu informatycznego wraz z hurtownią danych,
 • posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania interfejsów wymiany danych i/lub metadanych z innymi systemami z wykorzystaniem technologii WebServices lub równoważnej.

Programista zintegrowanych systemów informatycznych – spełniający łącznie następujące wymagania:

 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania poszczególnych komponentów zintegrowanego systemu informatycznego złożonego co najmniej z portalu, bazy danych, szyny usług, komponentu mapowego,
 • posiada znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL, w tym programowania w języku rozszerzeń SQL,
 • posiada doświadczenie w projektowaniu API.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zobowiązany do sprawnej i terminowej realizacji zadania oraz współpracy z Zamawiającym, w tym: pozostawania w stałym kontakcie roboczym z Zamawiającym (m.in. spotkania, kontakt telefoniczny, e-mailowy) w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 2. Wykonawca na bieżąco informować będzie Zamawiającego o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla przygotowania przedmiotu zamówienia.
 3. Cena brutto powinna obejmować całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Rozeznania Rynku wraz z załącznikami.
 4. 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
 5. 5. Wszystkie oferowane dostawy nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
 6. 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerem nr tel. 77 541 64 50, kom. 511 731 676 lub adresem email: iod@opolskie.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust.2 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres – wynikający z przepisów prawa (JRWA);
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych: jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa; a także w celu złożenia oferty i ubiegania się o zamówienie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi ubieganie się o zamówienie;
 • Nie przysługuje Pani/Panu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • Nie przysługuje Pani/Panu, na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

TERMIN SKŁADANIA SZACUNKOWEJ WYCENY

 1. Wycenę należy składać do 18.01.2023 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail: dos@opolskie.pl
 2. O zachowaniu terminu dostarczenia oferty szacunkowej decyduje data wpływu e-mail na skrzynkę Zamawiającego. Wyceny szacunkowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
 3. Wycena powinna zawierać następujące elementy: cena jednostkowa netto; cena jednostkowa brutto, łączna cena netto i brutto całości zamówienia oraz cenę netto i brutto zamówienia w odniesieniu do wyspecyfikowanych przedmiotów zamówienia (roboty budowlane, usługi, dostawy, transport).
Typ:Rozeznanie rynku

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 10.01.2023
Wytworzono przez: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka
Opublikowano: 10.01.2023, 11:45
Opublikowano przez: Robert Mazurkiewicz-Biczuk
Zmodyfikowano: 19.01.2023, 13:07
Zmodyfikowano przez: Robert Mazurkiewicz-Biczuk
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 135

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry