Zapytanie ofertowe – Usługa realizacji kontroli przeprowadzania badań psychologicznych, w zakresie psychologii transportu na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz.1212 z póź.zm.).

Zapytanie ofertowe

Usługa realizacji kontroli przeprowadzania badań psychologicznych, w zakresie psychologii
transportu na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz.1212 z póź.zm.).

 

Miejsce i termin składania ofert
Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 , 45-082 Opole

do dnia 9 stycznia 2023 r. (złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie)

W przypadku przesłania oferty listownie liczy się data stempla pocztowego.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:
„Oferta na wykonanie usługi na przeprowadzenie kontroli w 2023 r. w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – psycholog”, wraz z dopiskiem „Nie otwierać!”

Data ważności:09.01.2023
Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.12.2022
Wytworzono przez: Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Opublikowano: 22.12.2022, 13:56
Opublikowano przez: Adriana Urbaniak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 136

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry