Zapytanie ofertowe - Usługa realizacji kontroli przeprowadzania badań psychologicznych, w zakresie psychologii transportu na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz.1212 z póź.zm.). https://bip.opolskie.pl/2022/12/zapytanie-ofertowe-usluga-realizacji-kontroli-przeprowadzania-badan-psychologicznych-w-zakresie-psychologii-transportu-na-podstawie-ustawy-o-kierujacych-pojazdami-dz-u-z-2021-r-poz-1212-z-poz-zm/ Zapytanie ofertowe

Usługa realizacji kontroli przeprowadzania badań psychologicznych, w zakresie psychologii transportu na podstawie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz.1212 z póź.zm.).

  Miejsce i termin składania ofert Oferty w formie pisemnej należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 , 45-082 Opole do dnia 9 stycznia 2023 r. (złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie) W przypadku przesłania oferty listownie liczy się data stempla pocztowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: „Oferta na wykonanie usługi na przeprowadzenie kontroli w 2023 r. w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – psycholog”, wraz z dopiskiem „Nie otwierać!”]]>
09.01.2023 Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej https://bip.opolskie.pl/2022/12/zapytanie-ofertowe-usluga-realizacji-kontroli-przeprowadzania-badan-psychologicznych-w-zakresie-psychologii-transportu-na-podstawie-ustawy-o-kierujacych-pojazdami-dz-u-z-2021-r-poz-1212-z-poz-zm/https://bip.opolskie.pl/2022/12/zapytanie-ofertowe-usluga-realizacji-kontroli-przeprowadzania-badan-psychologicznych-w-zakresie-psychologii-transportu-na-podstawie-ustawy-o-kierujacych-pojazdami-dz-u-z-2021-r-poz-1212-z-poz-zm/https://bip.opolskie.pl/2022/12/zapytanie-ofertowe-usluga-realizacji-kontroli-przeprowadzania-badan-psychologicznych-w-zakresie-psychologii-transportu-na-podstawie-ustawy-o-kierujacych-pojazdami-dz-u-z-2021-r-poz-1212-z-poz-zm/
Izabela Damboń-Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Adriana Urbaniak Adriana Urbaniak Województwo Opolskie