Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania: aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania: aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski, w terminie do 10 lutego 2023 roku. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • ustnie do protokołu, kontakt telefoniczny pod nr (77) 44 83 276 w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: dos@opolskie.pl  lub przez platformę e-puap.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.

Data ważności:10.02.2023

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 29.12.2022
Wytworzono przez: Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 29.12.2022, 12:40
Opublikowano przez: Kamil Nowak
Zmodyfikowano: 29.12.2022, 12:46
Zmodyfikowano przez: Kamil Nowak
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 148

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry