Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania: aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2022/12/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-opolskiego/ zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania: aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski, w terminie do 10 lutego 2023 roku. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
  • ustnie do protokołu, kontakt telefoniczny pod nr (77) 44 83 276 w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w godzinach pracy urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: dos@opolskie.pl  lub przez platformę e-puap.
Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.]]>
10.02.2023 https://bip.opolskie.pl/2022/12/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2022/12/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzania-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-opolskiego/
Manfred Grabelus, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Kamil Nowak Kamil Nowak Województwo Opolskie