DOA-ZP.272.54.2022, Dostawa i wdrożenie oprogramowania usprawniającego proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami związanymi z korzystaniem ze środowiska oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z2022 r. poz. 1710 ze zm. ) – dalej zwanej „Pzp”, gdzie zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty (próg UE), o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1) Pzp określoną w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów Prezesa wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00511706/01 z dnia 2022-12 – 22
W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem przedmiotowego postępowania pobranym bezpośrednio z miniPortalu(czyli strony prowadzonego postępowania). W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi omyłkowo w formularzu (nr) ID zPlatformy e-Zamówienia ( ocds-..), oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i niebędzie możliwości jej odszyfrowania.
Identyfikator postępowania: 44dc8883-7d89-4d70-aeef-8d5b5d5268e4
Strona prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/44dc8883-7d89-4d70-aeef-8d5b5d5268e4

 

Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
Zamawiający:Województwo Opolskie
Data ogłoszenia:22.12.2022
Data ważności:31.12.2024

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 22.12.2022
Wytworzono przez: Marcin Puszcz
Opublikowano: 22.12.2022, 12:36
Opublikowano przez: Monika Elceser
Zmodyfikowano: 20.02.2023, 13:06
Zmodyfikowano przez: Monika Elceser
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 204

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry