Wniosek o zapewnienie dostępności https://bip.opolskie.pl/2021/12/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci/ Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny. W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej. Wniosek o zapewnienie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego można:
  • złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 Ostrówek , do którego prowadzą szklane rozsuwane drzwi pod filarami budynku głównego , w godzinach 7.30 – 15.30, lub
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, lub
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: dostepnosc@opolskie.pl , lub
  • przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług  Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl)  na adres ePUAP Urzędu: /q877fxtk55/SkrytkaESP
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności można pobrać  poniżej. ]]>
https://bip.opolskie.pl/2021/12/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci/
Iwona Marek Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie