ZAPYTANIE OFERTOWE – na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu analizy: Badanie świadomości społecznej problemu niskiej emisji w ramach realizacji projektu pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL – LIFE19 GIE/PL/000398) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: “Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” (LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL

– LIFE19 GIE/PL/000398) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej jest konieczne przeprowadzenie analizy umożliwiającej wyjściową diagnozę stanu świadomości społecznej mieszkańców w dziedzinie jakości powietrza, w szczególności w zakresie

problemu niskiej emisji, która będzie stanowić źródło danych o aktualnym poziomie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin województwa opolskiego. Następnie pod koniec realizacji

projektu (3 kwartał 2022) konieczne będzie przeprowadzenie kolejnego badania, które pozwoli przeanalizować i ocenić poziom świadomości społecznej w analizowanym obszarze oraz

określić poziom potencjalnego wzrostu świadomości i gotowości do zmiany mieszkańców.

Przeprowadzone badanie będzie stanowiło narzędzie do oceny wpływu niektórych działań przeprowadzonych w ramach projektu (w tym działań o charterze informacyjnym) na świadomość społeczną

Etapy realizacji zamówienia:

 • I etap zadania – opracowanie narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety, przeprowadzenie badania ex-ante świadomości mieszkańców województwa opolskiego oraz przygotowanie i opracowanie raportu (przygotowany raport będzie musiał być opracowany zgodnie ze standardami dostępności) – 31 maja 2021 r,
 • II etap zadania –  dopracowanie narzędzia badawczego na bazie wcześniej przygotowanego w ramach etapu I, przeprowadzenie ponowne badania świadomości społecznej oraz przygotowanie drugiego raportu (przygotowany raport będzie musiał być opracowany zgodnie ze standardami dostępności) – 3 kwartał 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Opracowanie metodologii badania, określenie próby badawczej oraz sposobu dotarcia do respondentów, tak aby zapewnić udział respondentów z różnych grup, w szczególności zapewnić, że zebrane dane pozwolą na analizę świadomości społecznej wśród mieszkańców, stanowiących grupę osób ubogich energetycznie.
 • Opracowanie narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety, w celu zbadania świadomości społecznej problemu niskiej emisji (np. oddziaływania niskiej emisji na zdrowie, gotowości do wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, gotowości do zmiany postaw, obniżenia zużycia energii).
 • Przeprowadzenia badania świadomości mieszkańców województwa opolskiego. Przy realizacji wywiadów kwestionariuszowych zakładane jest zastosowanie metody mixed-mode. W pierwszej kolejności wymagany przy realizacji badania jest wywiad telefoniczny (CATI), a następnie ankieta internetowa (CAWI) – badanie zostanie wykonane na próbie 1000 mieszkańców.
 • Przygotowanie i opracowanie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące propozycji technik i metod do zastosowania w ramach przeprowadzanych w projekcie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym – należy przygotować 5 egzemplarzy raportu, oprawionych w sposób trwały, w formacie A4, wydruk dwustronny, kolorowy na papierze ekologicznym pochodzącym z recyklingu oraz 1 szt. CD/DVD wraz z wersją elektroniczną dokumentu w plikach z możliwością edycji (przygotowany raport będzie musiał być opracowany zgodnie ze standardami dostępności). Dodatkowo 1 egzemplarz ostatecznego raportu ex-ante musi zostać przekazany w wersji papierowej (wydruk dwustronny, kolorowy, na papierze ekologicznym, zwarty i podpisany przez Wykonawcę i autora / autorów analizy).
 • Opracowanie na bazie wcześniej przygotowanego narzędzia badawczego kwestionariusza, który posłuży do wykonania badania świadomości w ramach etapu II.
 • Przeprowadzenia badania świadomości mieszkańców województwa opolskiego oraz ocena zmiany poziomu świadomości wśród mieszkańców. Przy realizacji wywiadów kwestionariuszowych, tak jak przy analizie ex-ante, zakładane jest zastosowanie metody mixed-mode. W pierwszej kolejności wymagany przy realizacji badania jest wywiad telefoniczny (CATI), a następnie ankieta internetowa (CAWI) – badanie zostanie wykonane na próbie 1000 mieszkańców. Ze względu na cel analizy badania nie należy wykonywać jako badania panelowego, ponieważ istniałoby ryzyko zaburzenia wyników i pomiaru zmiany świadomości wywołanej samym narzędziem badawczym.
 • Przygotowanie i opracowanie raportu (przygotowany raport będzie musiał być opracowany zgodnie ze standardami dostępności) zawierającego analizę zmiany poziomu świadomości społecznej w wyniku przeprowadzonych w projekcie działań, mających na celu wzrost świadomości mieszkańców w dziedzinie jakości powietrza – należy przygotować 5 egzemplarzy raportu, oprawionych w sposób trwały, w formacie A4, wydruk na papierze ekologicznym pochodzącym z recyklingu oraz 10 szt. CD/DVD wraz z wersją elektroniczną dokumentu w plikach z możliwością edycji. Dodatkowo 1 egzemplarz ostatecznego raportu musi zostać przekazany w wersji papierowej (wydruk dwustronny, kolorowy, na papierze ekologicznym, zwarty i podpisany przez Wykonawcę i autora / autorów analizy).

Zakres analizy:

 • Aktualny stan świadomości społecznej mieszkańców w dziedzinie problemu niskiej emisji (np. oddziaływania niskiej emisji na zdrowie, świadomość w zakresie faktycznego stanu jakości powietrza w województwie opolskim oraz w gminie, w której zamieszkuje respondent, wiedza w zakresie istniejących możliwości finansowania termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła, wiedza w obszarze źródeł niskiej emisji, wiedza w zakresie opracowywanego w województwie opolskim programu ochrony powietrza, wiedza w zakresie sposobów i metod obniżenia zużycia energii, oraz wpływu obniżonego zużycia energii na jakość powietrza, wiedza na temat możliwości śledzenia oraz zainteresowanie monitoringu jakości powietrza).
 • Ocena postawy mieszkańców województwa opolskiego w zakresie np.: gotowości do wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne, gotowości do zmiany postaw, gotowości podjęcia działań w celu obniżenia zużycia energii – w ramach badania zakłada się przeanalizowanie postawy mieszkańców również pod kątem rozróżnienia poziomu zaangażowania (deklaratywny / faktyczny).

Szczegóły dotyczące badania oraz wymogów znajdują się w załączonym dokumencie pn.: Zapytanie ofertowe Badanie świadomości.

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty do dnia 26 lutego 2021 r. na adres mailowy: dos@opolskie.pl  (mailto:dos@opolskie.pl) UWAGA: w związku zapytaniem (Zestaw nr 7)  Zamawiający przychylił się do prośby i termin składania ofert został przedłużony do 1 marca 2021 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Katarzyną Jasińską nr tel. 77/4483229.

Jednocześnie informuję:

 •  W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami (Wykonawcami) w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 • Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.).
 • Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) nie kształtuje zobowiązania po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 • Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta (Wykonawcę) jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jego oferta zostanie odrzucona.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku, gdy kwota ofert przekroczy kwotę zaplanowaną na zamówienie.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem (7) ofert:

 1.  Atmoterm SA – termin złożenia oferty: 24.02.2021 r. godz. 11:41 (drogą elektroniczną);
 2. Openfield Sp. z o. o. – termin złożenia oferty: 01.03.2021 r. godz. 13:09 (drogą elektroniczną);
 3. Konsorcjum Flow Nauka Sp. z o. o. i Flow Devs Sp. z o.o. – termin złożenia oferty: 01.03.2021 r. godz. 15:49 (drogą elektroniczną);
 4. Quality Watch Sp. z o. o. – termin złożenia oferty: 01.03.2021 r. godz. 16:30 (drogą elektroniczną);
 5. Danae Sp. z o. o. – termin złożenia oferty: 01.03.2021 r. godz. 20:42 (drogą elektroniczną);
 6. EU-CONSULT Sp. z o. o. – termin złożenia oferty: 01.03.2021 r. godz. 21:49 (drogą elektroniczną);
 7. Grupa BST Sp. z o.o. – termin złożenia oferty: 01.03.2021 r. godz. 17:04 (drogą elektroniczną).

Oferta nr 2 nie spełniła warunku określonego w ogłoszeniu w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W przedstawionym przez Oferenta wykazie osób wskazano tylko dwie osoby jako członków zespołu badawczego.

Pozostałe oferty spełniły wszystkie warunki.

Wybrana oferta:
Grupa BST Sp. z o.o.
ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice
telefon: +48 32 722 84 54
e-mail: biuro@grupabst.pl

Uzasadnienie:
Oferta uzyskała największą ilość punktów wg ustalonego kryterium wyboru ofert, a tym samym Grupa BST Sp. z o.o. została wybrana na Wykonawcę usługi.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WYKONAWCĄ

Uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł została zawarta umowa z Wykonawcą:

Grupa BST Sp. z o.o.
ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice

Termin podpisania umowy:

Umowa nr DOŚ-VI.042.2.2021 podpisana w dniu 02.04.2021 r. w Opolu.

Koszt realizacji zadania: 50000,00 zł brutto, 40650,41 netto.

Data ważności:01.03.2021
Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Typ:Zakupy Program LIFE

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 18.02.2021
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 18.02.2021, 12:14
Opublikowano przez: Katarzyna Jasińska
Zmodyfikowano: 09.07.2021, 15:09
Zmodyfikowano przez: Katarzyna Oszańca
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 642

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry