Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego

Projekt „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: RPOP.05.00.00 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: RPOP.05.01.00 Ochrona różnorodności biologicznej
Beneficjent: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Tytuł projektu: Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego
Partnerzy Województwo Opolskie, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, Stowarzyszenie „Euro-Country”
Termin realizacji projektu do stycznia 2022 r.
Wartość projektu: 4 999 285,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 3 654 959,77 zł
Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0013/19-00

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców woj. opolskiego. Cel będzie realizowany poprzez uruchomienie szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie woj. opolskiego oraz utworzenie infrastruktury edukacyjnej w celu promowania wiedzy na temat ochrony bioróżnorodności, ochrony gatunków rodzimych, ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych.

 Planowany zakres działań:

Lider projektu: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 1. rekonstrukcja obiektu muzealnego „zagrody rybackiej”, zagospodarowanie przestrzenne obiektu muzealnego zagrody,
 2. urządzenie ekspozycji stałej dotyczącej rybołówstwa oraz ekspozycji dotyczącej ochrony bioróżnorodności w wodnym środowisku przyrodniczym oraz popularyzującej postawy proekologiczne,
 3. remont i rozbudowa systemu wodnego w Muzeum, w tym remont wewnętrznego cieku wodnego, remont i rozbudowa stawów,
 4. urządzenie ekspozycji stałej dot. rybołówstwa oraz ochrony bioróżnorodności w środowisku wodnym, w tym wystawa multimedialna
  z akwarium, które będzie przedstawiało biotop rzeki jako część wystawy multimedialnej, akwarium ma pobudzić wyobraźnię widza i wzmocnić postawy proekologiczne,
 5. kampania edukacyjna prowadzona w oparciu o imprezy plenerowe, zajęcia edukacyjne, warsztaty, lekcje muzealne, konkursy.

Partner: Województwo opolskie:

 1. edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych w formie zajęć stacjonarnych oraz terenowych,
 2. opracowanie ekspertyzy przyrodniczej pn. „Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym”,
 3. stworzenie edukacyjnej ścieżki geocaching,
 4. wydanie edukacyjnego przewodnika po Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

Partner: Rybacka Lokalna Grupa Działania „OPOLSZCZYZNA”:

 1. opracowanie przewodnika o florze i faunie stawów na Opolszczyźnie.
 2. organizacja lekcji plenerowych/zajęć edukacyjnych i warsztatów przy stawach.

Partner:  Stowarzyszenie „EURO-COUNTRY”

 1. renaturalizacja otoczenia stawu w Dziergowicach, Grodzisku i Zakrzowie,
 2. budowa infrastruktury turystycznej wokół akwenu Dębowa,
 3. realizacja zadań edukacyjnych – organizacja warsztatów wikliniarskich,
 4. organizacja konkursu dot. fauny i flory,
 5. publikacja – kolorowanka o faunie i florze.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 26.08.2020
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 26.08.2020, 10:40
Opublikowano przez: Katarzyna Oszańca
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 126

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry