Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2020/08/glos-maja-ryby-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-bioroznorodnosci-w-srodowiskach-wodnych-w-muzeum-wsi-opolskiej-i-na-terenie-slaska-opolskiego/ Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej.
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: RPOP.05.00.00 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie: RPOP.05.01.00 Ochrona różnorodności biologicznej
Beneficjent: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Tytuł projektu: Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego
Partnerzy Województwo Opolskie, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, Stowarzyszenie „Euro-Country”
Termin realizacji projektu do stycznia 2022 r.
Wartość projektu: 4 999 285,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 3 654 959,77 zł
Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0013/19-00
Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy, świadomości i umiejętności ochrony bioróżnorodności mieszkańców woj. opolskiego. Cel będzie realizowany poprzez uruchomienie szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie woj. opolskiego oraz utworzenie infrastruktury edukacyjnej w celu promowania wiedzy na temat ochrony bioróżnorodności, ochrony gatunków rodzimych, ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych.  Planowany zakres działań: Lider projektu: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 1. rekonstrukcja obiektu muzealnego „zagrody rybackiej”, zagospodarowanie przestrzenne obiektu muzealnego zagrody,
 2. urządzenie ekspozycji stałej dotyczącej rybołówstwa oraz ekspozycji dotyczącej ochrony bioróżnorodności w wodnym środowisku przyrodniczym oraz popularyzującej postawy proekologiczne,
 3. remont i rozbudowa systemu wodnego w Muzeum, w tym remont wewnętrznego cieku wodnego, remont i rozbudowa stawów,
 4. urządzenie ekspozycji stałej dot. rybołówstwa oraz ochrony bioróżnorodności w środowisku wodnym, w tym wystawa multimedialna z akwarium, które będzie przedstawiało biotop rzeki jako część wystawy multimedialnej, akwarium ma pobudzić wyobraźnię widza i wzmocnić postawy proekologiczne,
 5. kampania edukacyjna prowadzona w oparciu o imprezy plenerowe, zajęcia edukacyjne, warsztaty, lekcje muzealne, konkursy.
Partner: Województwo opolskie:
 1. edukacja przyrodnicza w parkach krajobrazowych w formie zajęć stacjonarnych oraz terenowych,
 2. opracowanie ekspertyzy przyrodniczej pn. „Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym”,
 3. stworzenie edukacyjnej ścieżki geocaching,
 4. wydanie edukacyjnego przewodnika po Stobrawskim Parku Krajobrazowym.
Partner: Rybacka Lokalna Grupa Działania „OPOLSZCZYZNA”:
 1. opracowanie przewodnika o florze i faunie stawów na Opolszczyźnie.
 2. organizacja lekcji plenerowych/zajęć edukacyjnych i warsztatów przy stawach.
Partner:  Stowarzyszenie „EURO-COUNTRY”
 1. renaturalizacja otoczenia stawu w Dziergowicach, Grodzisku i Zakrzowie,
 2. budowa infrastruktury turystycznej wokół akwenu Dębowa,
 3. realizacja zadań edukacyjnych – organizacja warsztatów wikliniarskich,
 4. organizacja konkursu dot. fauny i flory,
 5. publikacja – kolorowanka o faunie i florze.
]]>
https://bip.opolskie.pl/2020/08/glos-maja-ryby-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-bioroznorodnosci-w-srodowiskach-wodnych-w-muzeum-wsi-opolskiej-i-na-terenie-slaska-opolskiego/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Katarzyna Oszańca Województwo Opolskie