Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Informacja dotycząca zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
W przypadku występowania wolnych miejsc pracy na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz decyzji Marszałka o przeprowadzeniu naboru zewnętrznego, wszelkie ogłoszenia dotyczące prowadzonej rekrutacji są zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego znajdującej się na I piętrze budynku przy ul. Piastowskiej 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zasady dotyczące naboru wynikają z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530). Wewnętrznym uregulowaniem w tym zakresie jest Zarządzenie Nr 11/2009 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2009 r., ze zmianami, w sprawie Regulaminu zasad naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Akt ten określa szczegółowe zasady procedury naboru, w tym powołanie komisji rekrutacyjnej.
Informacje o naborach na wolne stanowiska urzędnicze publikowane są w Menu przedmiotowym w zakładce „Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze”.

Informacja dotycząca składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w punkcie Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych na adres: kancelaria@opolskie.pl bądź pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Referat Rozwoju Personalnego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

wraz ze wskazanym w ogłoszeniu o naborze dopiskiem dotyczącym konkretnego naboru.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@opolskie.pl lub nr tel. 77 541 64 50, kom. 511 731 676
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu.
2. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia UMWO na terenie obiektów użytkowanych przez UMWO, w tym poprzez monitoring wizyjny.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych są:
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz inne przepisy szczególne.
Administrator w celu realizacji procesu rekrutacji, jak również w celu realizacji ewentualnego zatrudnienia i jego dalszego przebiegu, będzie przetwarzał także dane podawane dobrowolnie, tj. inne niż wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, jeżeli wyrazi Pani / Pan na to zgodę.
IV. Informacja o wymogu podania danych wynikających bezpośrednio z przepisu prawa:
Podanie danych wynikających z przepisów prawnych ma charakter obligatoryjny. Podanie innych danych, nie wynikających z przepisów, odbywa się na zasadzie Pani/ Pana dobrowolności.
V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
1. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje brakiem możliwości udziału kandydata w procesie rekrutacji.
2. Zaniechanie podania danych przetwarzanych na podstawie Pani / Pana zgody skutkuje utrudnieniami w zakresie wykonania obowiązków związanych z realizacją procesu rekrutacji.
VI. Okres przechowywania danych
Oferty kandydatów, które zostały złożone w związku z prowadzoną rekrutacją, będą przechowywane zgodnie z terminami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji, wynikającymi z przepisów prawa.
VII. Prawo dostępu do danych osobowych oraz do sprzeciwu
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych podawanych dobrowolnie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
IX. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą zostać udostępnione każdemu zainteresowanemu taką informacją.
X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 28.11.2011
Wytworzono przez: Sylwia Jóżków
Opublikowano: 03.11.2016, 08:52
Opublikowano przez: Sylwia Jóźków
Zmodyfikowano: 04.04.2023, 14:12
Zmodyfikowano przez: Alicja Setla
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 10142

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry