Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych w zakresie określonym ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82)

Kategoria:Rolnictwo
Podmioty uprawnione:

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
  • Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
  • Wykaz powierzchni gruntów rolnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów oraz określeniem celu przeznaczenia w projekcie planu.
  • Załączniki graficzne, w tym mapa poglądowa oraz mapy ewidencji gruntów i budynków (uwierzytelnione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), na których należy zaznaczyć w sposób czytelny tereny już zainwestowane oraz tereny posiadające już zgody właściwych organów na zmianę przeznaczenia.
  • Ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:

a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze
b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze.

Ponadto dokumenty wymagane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wykaz dokumentów dostępny na stronie:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przeznaczenie-gruntow-klas-i-iii

Opłaty:

Zwolnione z opłat

Organ właściwy:Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego- Kancelaria Ogólna, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82)

Uwagi:

Wniosek oraz całość dokumentacji należy sporządzić w 2 egzemplarzach

Przedmiot sprawy:

Wydawanie opinii do wniosków kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III na cele nierolnicze

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komórka organizacyjna:Referat Rolnictwa i Łowiectwa

Metryczka

Wytworzono: 10.10.2016
Wytworzono przez: Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opublikowano: 10.10.2016, 11:52
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 27.02.2024, 09:33
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 279

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry