Opiniowanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych w zakresie określonym ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82) https://bip.opolskie.pl/2016/10/opiniowanie-wnioskow-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zmiane-przeznaczenia-na-cele-nierolnicze-gruntow-rolnych-w-zakresie-okreslonym-ustawa-z-dnia-3-lutego-1995-r-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych-d/ a

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

  • Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
  • Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
  • Wykaz powierzchni gruntów rolnych przewidzianych do zmiany przeznaczenia z uwzględnieniem klas bonitacyjnych gruntów oraz określeniem celu przeznaczenia w projekcie planu.
  • Załączniki graficzne, w tym mapa poglądowa oraz mapy ewidencji gruntów i budynków (uwierzytelnione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), na których należy zaznaczyć w sposób czytelny tereny już zainwestowane oraz tereny posiadające już zgody właściwych organów na zmianę przeznaczenia.
  • Ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności:

a) sumę należności i opłat rocznych za grunty projektowane do przeznaczenia na cele nierolnicze
b) przewidywany rozmiar strat, które poniesie rolnictwo w wyniku ujemnego oddziaływania inwestycji lokalizowanych na gruntach projektowanych do przeznaczenia na cele nierolnicze.

Ponadto dokumenty wymagane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wykaz dokumentów dostępny na stronie:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/przeznaczenie-gruntow-klas-i-iii

Zwolnione z opłat

Marszałek Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego- Kancelaria Ogólna, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82)

Wniosek oraz całość dokumentacji należy sporządzić w 2 egzemplarzach

Wydawanie opinii do wniosków kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III na cele nierolnicze

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Łowiectwa
Wiesław Kryniewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marta Maj Marta Maj Województwo Opolskie