Wydawanie decyzji o zmniejszeniu opłaty podwyższonej o poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia lub umarzającej wspomnianą opłatę

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:

Podmioty korzystające ze środowiska tj. wprowadzające gazy lub pyły do powietrza, zarządzające składowiskiem odpadów i posiadające decyzję Marszałka Województwa orzekającą o odroczeniu terminu płatności opłaty podwyższonej.

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  1. Wniosek strony o zmniejszenie lub o umorzenie opłaty podwyższonej,
  2. Dokument stwierdzający zakończenie realizowanego przedsięwzięcia mającego na celu usunięcie przyczyn ponoszenia opłaty podwyższonej,
  3. Potwierdzenie możliwości zmniejszenia lub umorzenia opłaty podwyższonej – decyzja zmniejszająca lub umarzająca opłatę podwyższoną,
  4. Stwierdzenie braku podstaw do zmniejszenia lub umorzenia – decyzja odmawiająca zmniejszenia lub umorzenia opłaty podwyższonej.
Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat ds. Opłat i Windykacji

Metryczka

Wytworzono: 27.09.2016
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 27.09.2016, 12:58
Opublikowano przez: Joanna Wilczyńska
Zmodyfikowano: 09.01.2023, 11:03
Zmodyfikowano przez: Iwona Marek
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 763

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry