Wydawanie decyzji o zmniejszeniu opłaty podwyższonej o poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia lub umarzającej wspomnianą opłatę https://bip.opolskie.pl/2016/09/wydawanie-decyzji-o-zmniejszeniu-oplaty-podwyzszonej-o-poniesione-wydatki-na-realizacje-przedsiewziecia-lub-umarzajacej-wspomniana-oplate/ a

Podmioty korzystające ze środowiska tj. wprowadzające gazy lub pyły do powietrza, zarządzające składowiskiem odpadów i posiadające decyzję Marszałka Województwa orzekającą o odroczeniu terminu płatności opłaty podwyższonej.

  1. Wniosek strony o zmniejszenie lub o umorzenie opłaty podwyższonej,
  2. Dokument stwierdzający zakończenie realizowanego przedsięwzięcia mającego na celu usunięcie przyczyn ponoszenia opłaty podwyższonej,
  3. Potwierdzenie możliwości zmniejszenia lub umorzenia opłaty podwyższonej – decyzja zmniejszająca lub umarzająca opłatę podwyższoną,
  4. Stwierdzenie braku podstaw do zmniejszenia lub umorzenia – decyzja odmawiająca zmniejszenia lub umorzenia opłaty podwyższonej.
Marszałek Województwa – decyzja administracyjna

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 poz. 2556 z późn. zm.)

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19) , w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Referat ds. Opłat i Windykacji
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Iwona Marek Iwona Marek Województwo Opolskie