Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Kategoria:Sprawy obywatelskie
Podmioty uprawnione:

każdy

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opłaty:

Udostępnienie informacji jest bezpłatne, chyba że jego udostępnienie jest związane z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej udostępniający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Przez “dodatkowe koszty” udostępniania informacji na wniosek należy rozumieć rzeczywiste, ustalane każdorazowo przy realizacji danego wniosku, wykraczające poza normalne koszty funkcjonowania podmiotu udostępniającego informację.

 

Organ właściwy:Marszałek Województwa – decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku tj. udostępnienie informacji publicznej jest czynnością materialno-techniczną i nie wymaga wydania decyzji.
Miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14 45-082 Opole,
przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu bądź na adresy mailowe: kancelaria@opolskie.pl lub umwo@opolskie.pl

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.)
  2. Zarządzenie Nr 139/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, ze zm.
Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).

Osoba odpowiedzialna:Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Komórka organizacyjna:Referat Organizacji

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 05.07.2016
Wytworzono przez: Marcin Puszcz - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Opublikowano: 05.07.2016, 13:26
Opublikowano przez: Iwona Marek
Zmodyfikowano: 26.10.2022, 13:22
Zmodyfikowano przez: Aleksandra Andruszkiewicz
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 650

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry