Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Kategoria:Środowisko
Podmioty uprawnione:
  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • podmiot prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,

 

  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

 

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

 

Organ właściwy:Marszałek Województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku.
Miejsce składania dokumentów:

Sprawozdania składa się  za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)

Osoba odpowiedzialna:Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Komórka organizacyjna:Referat Gospodarki Odpadami

Załączniki

Metryczka

Wytworzono: 03.02.2014
Wytworzono przez: Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska
Opublikowano: 03.02.2014, 13:58
Opublikowano przez: Katarzyna Piechówka
Zmodyfikowano: 03.01.2024, 11:24
Zmodyfikowano przez: Marta Maj
Podmiot udostępniający: Województwo Opolskie
Liczba odwiedzin: 3427

W przypadku problemów z dostępnością dokumentu na stronie BIP prosimy o zgłoszenie uwag koordynatorowi dostępności Pani Aldonie Stahlberger, email: dostepnosc@opolskie.pl, tel. +48 77 44 45 519.

Przewiń do góry