Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami https://bip.opolskie.pl/2014/02/sprawozdanie-dotyczace-gospodarki-odpadami/ a
  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • podmiot prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,

 

  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

 

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

 

Marszałek Województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku.

Sprawozdania składa się  za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Odpadami
https://bip.opolskie.pl/2014/02/sprawozdanie-dotyczace-gospodarki-odpadami/
Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Marta Maj Marta Maj Województwo Opolskie