Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/525/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2015-2020. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1452/2015 z dnia 07 grudnia 2015 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Dolna. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1456/2015 z dnia 07 grudnia 2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1449/2015 z dnia 07 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1459/2015 z dnia 07 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr 385/2015 z 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcia Komunikatu IZ RPO WO 2014-2020 w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z późn. zm. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1473/2015 z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o nabycie przez Województwo Opolskie nieruchomości stanowiącej drogę wojewódzką nr 414. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1474/2015 z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pełnomocnictwa Pana Tomasza Kostusia oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Szymonowi Ogłazie – Członkowi Zarządu Województwa Opolskiego do reprezentowania Województwa Opolskiego w zgromadzeniach wspólników Spółki Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 765/2015 z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Kostusiowi – Członkowi Zarządu Województwa Opolskiego do reprezentowania Województwa Opolskiego w zgromadzeniach wspólników Spółki Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1484/2015 z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego na 2015 r. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1485/2015 z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia programu działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie na 2016 r. 0 Szczegóły
Przewiń do góry