Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała Nr 5248/2014 z dnia 01 lipca 2014 w sprawie przyznania stypendiów w ramach projektu pn. „Program pomocy stypendialnej Województwa Opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” na rok szkolny 2013/2014, poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007-2013 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5048/2014 z dnia 20 maja 2014 w sprawie przyjęcia projektu aneksu nr 1/2014 do umowy rocznej nr 5 z dnia 16 grudnia 2013 roku o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich 0 Szczegóły
zawiadomienie o wszczęciu na wniosek MARCEGAGLIA POLAND Sp. z o. o. postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych oraz o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Marszałka Województwa Opolskiego z 29 września 2011 r. nr DOŚ-III.7322.61.2011.AP 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5251/2014 z dnia 01 lipca 2014 w sprawie zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "(Nie)OBECNI – nasze zdrowie psychiczne" realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi edycja 2014r. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5020/2014 z dnia 12 maja 2014 w sprawie przyjęcia projektu umowy o współpracy ponadnarodowej na rzecz realizacji Projektu pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 0 Szczegóły
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014 -2018. 0 Szczegóły
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok. 0 Szczegóły
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/414/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia: a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, a także nauczycieli szkół zaocznych oraz pedagogów i doradców zawodowych, b) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, c) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć takim osobom. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5253/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 0 Szczegóły
Uchwała Nr 5254/2014 z dnia 08 lipca 2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok 0 Szczegóły
Przewiń do góry