Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała Nr 1776/2016 z dnia 08 marca 2016 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Sejmikowi Województwa Opolskiego sprawozdania o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach Województwa Opolskiego oraz uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach za rok 2015. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1777/2016 z dnia 08 marca 2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Opolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 10 marca 2016 r. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1778/2016 z dnia 08 marca 2016 w sprawie przesunięć w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1779/2016 z dnia 08 marca 2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok. 0 Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Roczka – pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód oraz do ziemi, poprzez istniejące wyloty kanalizacji deszczowej z autostrady A4, na odcinku od km 264+670 do km 271+510 przebiegającym przez grunty gminy Leśnica 0 Szczegóły
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu, rurociągów tłocznych oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rejonie ulic: Mickiewicza, Parkowej, Kossaka, Matejki w Otmuchowie 0 Szczegóły
obwieszczenie dla stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków, z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu, rurociągów tłocznych oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rejonie ulic: Mickiewicza, Parkowej, Kossaka, Matejki w Otmuchowie 0 Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Katarzyny Janiec-Poprawa – pełnomocnika Fluorochemiki Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Tanowie, Oddział w Kędzierzynie-Koźlu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych PCC Energetyki Blachownia Sp. z o.o. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1800/2016 z dnia 14 marca 2016 w sprawie przesunięć w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1801/2016 z dnia 14 marca 2016 w sprawie podziału rezerwy ogólnej i celowej budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok. 0 Szczegóły
Przewiń do góry