Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Tytuł strony Wyświetleń
Uchwała Nr 1553/2015 z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego za okres 01.01.2015 r. – 30.11.2015 r. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1554/2015 z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie zawarcia umowy na dostawę ciepła do pomieszczeń byłego internatu w budynku pawilonu J przy ul. Szpitalnej 18 w Branicach. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1556/2015 z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr 1324/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 z późn. zm. oraz przyjęcia Komunikatu IZ RPO WO 2007-2013 w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 72, celem publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. 0 Szczegóły
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1589/2016 z dnia 11 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1596/2016 z dnia 19 stycznia 2016 w sprawie przyjęcia projektu pełnomocnictwa dla Pana Kazimierza Kurowskiego właściciela Pracowni Projektowej PROKOM. 0 Szczegóły
Uchwała Nr 1597/2016 z dnia 19 stycznia 2016 w sprawie przyjęcia projektu porozumienia w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 12 października 2015 roku w Opolu w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głubczycka) w miejscowości Kędzierzyn – Koźle.” 0 Szczegóły
Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Pana Sebastiana Rink, prowadzącego działalność pod nazwą FERMA DROBIU Rink Sebastian postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obudowy studni nr 1 wraz z montażem urządzeń służących do poboru wody oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni nr 1 dla potrzeb zaopatrzenia Fermy Drobiu w Chrząstowicach 0 Szczegóły
Projekt uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej Gminie Dobrzeń Wielki. 0 Szczegóły
zawiadomienie o wszczęciu na wniosek STALKOR Sp. z o. o. postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do cynkowania wyrobów metalowych zlokalizowanej w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 98K 0 Szczegóły
Przewiń do góry